DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Priročnik tržimo v sodelovanju z založbo Sloma d.o.o.
Blagovna znamka Pikal

Igraje v matematiko 4 - priročnik za učitelje na CD-ju
Sonja Hernja, Polonca Vesenjak

Učiteljice in učitelji boste prav gotovo veseli priročnika za pripravo na pouk matematike v 4. razredu devetletne osnovne šole, ki poleg splošnih navodil in usmeritev vsebuje razdelano letno pripravo in dnevne priprave na posamezne ure pouka matematike.

Priročnik za učitelje je izdan na zgoščenki, kar učiteljem omogoča, da bodo lahko oddajajo natisnjene dnevne in letne priprave.

Priročnik za učitelje je namenjen učiteljem za smoternejšo uporabo učbenika in delovnega zvezka. Naša prizadevanja so bila usmerjena predvsem v lajšanje dela učiteljev, nikakor pa ne v omejevanje njihove ustvarjalnosti, svobode in možnosti prilagajanja okolju, učencem in svojim lastnim značilnostim. Izdaja v elektronski obliki omogoča učitelj/učiteljici še smotrnejšo uporabo priročnika.

Priročnik za učitelje sestavljata dve komponenti:

  • PREDLOG LETNE PRIPRAVE NA POUK MATEMATIKE
  • PREDLOGI DNEVNIH PRIPRAV

PREDLOG LETNE PRIPRAVE NA POUK MATEMATIKE vključuje cilje, standarde znanja, vsebine, predvideno število učnih ur, ki je namenjeno posameznemu vsebinskemu sklopu, strukturiranost pouka ipd.
Predlog letne priprave so si avtorice prizadevale oblikovati tako, da učitelja/učiteljico vzpodbudi k soustvarjanju. Potemnjeni kvadratki pred učnimi cilji zaznamujejo tiste cilje, ki jih direktno narekuje učni načrt. Prazni kvadratki pa zaznamujejo učne cilje, ki smo jih dodali. Učitelj jih lahko izbere, ali pa tudi ne. Lahko pa učitelj tudi sam dopiše posamezne učne cilje.

PREDLOGI DNEVNIH PRIPRAV so sestavljeni iz predloga "glave" priprave z natančneje opredeljenimi cilji, vsebinami, novimi pojmi, razpološljivimi zgledi in nalogami za posamezno nivojsko skupino v učbeniku in delovnem zvezku. Ker ima učitelj/učiteljica ves čas na vpogled vse tri nivojske skupine, bo morda lašje in hitreje ponujala učencem možnosti prehajanja med nivoji.

Učitelj/učiteljica po potrebi dopiše učne cilje ali iz učnega načrta izloči tistega, ki ni zapisan neposredno. Predlagan vzorec dnevne priprave smo pripravili tako, da učitelj/učiteljica izbere predlagane cilje ustrezne oblike, metode, pripomočke, didaktične sisteme, tip učne ure in medpredmetno povezavo tako, da izbrano s pomočjo programskega orodja Word for Windows označi s želeno vrsto ali slogom pisave (krepko, podčrtano, poševno...).

Tudi v drugem delu predloga dnevne priprave lahko učitelj/učiteljica s pomočjo računalnika dopiše svoje ideje, načine usvajanja zastavljenih ciljev in potek učne ure v za to pripravljen prazen okvir in dodan prazen list (opombe učitelja). Posamezne korake v poteku učne ure (UVAJALNI DEL, GLAVNI DEL in ZAKLJUČNI DEL) pa označi s želeno vrsto ali slogom pisave (krepko, podčrtano, poševno...). S tem se bo učitelj/učiteljica prilagodil svojemu delovnemu okolju, razmeram v razredu in posameznemu učencu. Na ta način pripravljeno dnevno pripravo na koncu izpišemo na tiskalnik in vložimo v mapo.

 

Pomembne prednosti kompleta Matematika za radovedneže so:
  dovolj kakovosten izbor nalog za vse učence, saj naloge vključujejo minimalne, temeljne in zahtevnejše standarde,
  učitelju-ici je dana možnost izbora nalog za notranjo diferenciacijo,
  rešene naloge v učbeniku so zasnovane tako, da jih učitelj-ica lahko vključi v fazo obravnave nove snovi in do ugotovitev pridejo učenci po predlaganih ustreznih metodičnih postopkih,
  pripravljene naloge za ure fleksibilne diferenciacije,
  problemsko zasnovane naloge,
  naloge so zasnovane problemsko (problemski pouk)
  oblikovna in ilustrativna podoba matematike je pestra, zanimiva in prijazna, tako da lahko učenci resnično vzljubijo matematiko.
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Igraje v matematiko 4 - priročnik za učitelje na CD-ju
Avtor:
Sonja Hernja, Polonca Vesenjak
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Klemen Horvat, Peter Pavlin
Obseg:
zgoščenka (CD-ROM)
potrebujete računalnik z CD-ROM pogonom, operacijskim sistemom Microsoft Windows in programskim paketom Microsoft Word 97 ali novejšo različico.
Leto izida:
2005
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za učitelje
ISBN:
961-6368-34-6
Cena:
25,00 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program; glej Matematika za radovedneže 4 - priročnik