DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Učbenik je potrjen s strani Zavoda RS za šolstvo vsaj do šolskega leta 2021/22.


Blagovna znamka
Sloma

Matematika za radovedneže 4 - učbenik
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer

Didaktični komplet Matematika za radovedneže 4, ki je prvič izšel za šolsko leto 2003/04, sestavljajo:
 • učbenik + rešitve nalog iz učbenika v samostojni prilogi v obliki snopiča
 • delovni zvezek + rešitve nalog iz delovnega zvezka v samostojni prilogi v obliki snopiča
 • priročnik za učitelje z letno pripravo, dnevnimi/urnimi pripravami na pouk, dodatnimi učnimi listi in didaktičnimi igrami za ponavljanje, utrjevanje in preverjanje znanja učencev.
Didaktični komplet je bil prenovljen in posodobljen za šolsko leto 2012/13 zaradi prizadevanj:
 • zmanjšati obseg in težo didaktičnega kompleta, vendar ohraniti zadostno število nalog za vse stopnje učnega procesa,
 • dodatno povezati matematiko z vsakdanjim življenjem učencev in drugimi predmetnimi področji,
 • dodati ponazorila evrov ter vsebine in naloge z evri, ki izhajajo iz vsakdanjega življenja učencev,
 • dodati naloge za vajo in rešitve nalog tudi v učbenik,
 • v priročnik dodati učne liste, ki jih učitelj samostojno razporeja in uporablja (ponavljanje in utrjevanje, dopolnilni in dodatni pouk, individualna pomoč učencem ipd.),
 • v priročnik dodati učne liste za preverjanje znanja,
 • vključiti v pouk sodobne oblike in metode dela,
 • dodati tudi vsebine in naloge za sposobnejše, hitrejše in nadarjene učence.
Ohranili smo elemente, ki so se v vsakdanji pedagoški praksi že odlikovali:
 • tesna povezanost in usklajenost z učnim načrtom,
 • prilagojenost razvojni stopnji učencev,
 • bogata ponazorila, ilustracije, slikovno gradivo,
 • diferencirane naloge, ki so uporabne za diferenciacijo in individualizacijo tako v klasični obliki pouka kot pri izvajanju fleksibilne diferenciacije.

Učbenik je temeljni vir znanja in matematičnih informacij ter nalog za vajo. Učenci vanj neposredno ne pišejo, zato ga lahko uporablja več generacij učencev (učbeniški sklad).
V učbeniku so vsi zgledi rešeni. Zasnovani so problemsko. V reševanje pritegnejo tudi učenca. Podkrepljeni so z metodično-didaktičnimi in strokovnimi navodili, ponazorili, razlagami, utemeljitvami ipd.
Naloge za vajo so označene s posebnim simbolom in jih učenci rešujejo v zvezek, na tablo ipd.
Nekatere vsebine in naloge so označene z utežjo (simbolom, ki pomeni višjo težavnost) in so namenjene sposobnejšim in hitrejšim učencem (diferenciacija, dodatni pouk, nadarjeni učenci).
Rešitve nalog učbenika so v obliki snopiča samostojna priloga k učbeniku. Ponujajo takojšnjo in sprotno povratno informacijo o pravilnosti rešitev oziroma napredku učencev. Kot samostojna snopiča pa ju je možno tudi odstraniti iz učnega procesa in omejiti na občasno uporabo.

Učbenik je potrdil za uporabo v 4. razredu devetletne osnovne šole Strokovni svet RS za splošno izobraževanje.

 


Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Matematika za radovedneže 4 - učbenik,
učbenik za pouk matematike v 4. razredu osnovne šole
Avtor:
Polonca Vesenjak, Cvetka Frešer
Recenzenti:
Irena Kosi Ulbl, Jožica Smogavec
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 140 strani + 16 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2012
Vrsta učnega gradiva:
učbenik za osnovno šolo
Veljavnost:
potrjeno vsaj do šolskega leta 2021/22 - že potrjeno po novem (2011) učnem načrtu
ISBN:
978-961-6287-84-5
Cena:
16,20 EUR
Dosegljivost:
na zalogiKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Zbiranje in predstavitev podatkov
 • Matematika za vsak dan: Denar
 • Števila do 10 000
 • Seštevanje in odštevanje
 • Geometrijske oblike
 • Pisno seštevanje in odštevanje
 • Merimo dolžino
 • Liki in telesa
 • Množenje in deljenje
 • Povezanost količin
 • Simetrija
 • Pisno množenje
 • Deli celote
 • Pisno deljenje
 • Tehtamo
 • Merimo prostornino
 • Krog in krožnica
 • Merimo čas
 • Matematika za vsak dan