DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT

 
Blagovna znamka
SlomaUčiteljem priporočamo, da si ogledajo tudi:
 Priloga za učitelje
    pri doseganju ciljev
    poslušanjaSlovenščina je moj jezik 8
Zdenka Hiti Kalinger, Zdenka Došler, Metka Hojnik Verdev

Slovenščina je moj jezik 8 je samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v osmem razredu devetletne osnovne šole. Vsebuje elemente učbenika, v njem so zajeti vsi cilji, ki morajo biti uresničeni pri delu z neumetnostnimi besedili po učnem načrtu za 8. razred devetletne osnovne šole.

Delovni zvezek obsega 14 poglavij. Glavni izobraževalni cilji so razvidni iz naslovov, kar pripomore k večji preglednosti in iznajdljivosti v učnem pripomočku tako učencem kot učiteljem.
V posebni prilogi so besedila za uresničevanje ciljev poslušanja. Namenjena je le učiteljem. Pri obravnavi neumetnostnih besedil je namreč aktivno poslušanje ena izmed bistvenih dejavnosti.
Delovnemu zvezku so dodane rešitve, ki omogočajo sprotno preverjanje usvojenega znanja tako učencem kot njihovim staršem.

Besedila glede na besedilno vrsto posegajo na različna področja, da vzbujajo pri učencih radovednost in vedoželjnost. Pri izbiri smo upoštevali mladostniško radoživost in željo po drugačnosti. Na izhodiščna besedila so vezane naloge za uresničevanje ciljev poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Izbor besedil upošteva izobraževalne cilje posameznih ravni.

Naloge v delovnem zvezku so različno zasnovane, so dopolnjevalnega, obkroževalnega, izpisovalnega in ustvarjalnega tipa. Naravnane so k funkcionalni rabi jezika na vseh področjih ter boljši komunikaciji z jezikovnim okoljem. Vaje omogočajo različne učne oblike in aktivno sodelovanje s sošolci ter uresničevanje ciljev po ravneh. Upoštevale smo osnovne, temeljne in višje cilje po učnem načrtu. Naloge so označene po ravneh s posebnimi znaki, da lahko učenci po svoji izbiri uresničujejo cilje za določeno raven in jim je dana možnost doseči z dodatnimi vajami višjo raven.

Ob posameznih pravilih, ki jih morajo učenci usvojiti in vključiti v funkcionalno rabo, se pojavi Ušesko. Ob koncu poglavij tudi seznanja, kaj je slišal, videl, se naučil. in s tem prijetno dopolnjuje z občutkom za mladostnika oblikovano učno gradivo.


Aktivno poslušanje je ena izmed bistvenih dejavnosti pri obravnavi neumetnostih besedil. Besedila, ki so namenjena predvsem poslušanju, niso vsebovana v delovnih zvezkih, ampak so v posebni prilogi, ki je namenjena le učiteljem. Za brezplačno zgoščenko z besedili za poslušanje pokličite založbo ICO.


Oglejte si tudi:
    Priloga za učitelje pri doseganju ciljev poslušanja
 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina je moj jezik 8,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 8. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Zdenka Hiti Kalinger, Zdenka Došler, Metka Hojnik Verdev
Recenzenti:
dr. Drago Unuk, Neža Cigüt, prof.
Ilustracije:
Tina Švajger
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 186 strani
barvni tisk
Leto izida:
2004
Vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek z rešitvami in prilogo za učitelje (na zgoščenki)
ISBN:
978-961-6287-89-0
Cena:
14,80 EUR
Dosegljivost:
RazprodanoKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • POGOVARJAMO SE
  Pogovor, Telefonski pogovor, Sleng, Frazemi
 • ODGOVARJAMO NA VPRAŠANJA
  Intervju, Prevzete besede, Zveneči in nezveneči glasovi
 • PRIPOVEDUJEMO O ŽIVLJENJU OSEBE
  Pripoved o življenju znane osebe, Tri pike, Raba vejice pri naštevanju v stolpcih
 • PRIPOVEDUJMO O DOGODKU
  Pripoved o poljubno izbranem dogodku, Umetnostno in neumetnostno besedilo, Navajanje virov na koncu zapisanega besedila
 • POROČAMO O DOGODKU
  Poročilo o dogodku, Jezikovne družine
 • ZAHVALJUJEMO SE
  Neuradna in uradna zahvala, Objektivno in subjektivno besedilo
 • KOMENTIRAMO IN OCENJUJEMO
  Komentar, Ocena, Sklepalno in pojasnjevalno razmerje, Zloženi stavčni členi, Priredno in podredno zloženi stavčni členi, Jedro in določilo, levi in desni prilastek, Velika in mala začetnica
 • STROKOVNJAK ODGOVARJA
  Nasvet strokovnjaka, Podredno zložena poved, Glavni in odvisni stavek
 • OBIŠČITE NAS NA WWW...
  Reklama, Pisanje skupaj in narazen v imenih barv, Raba vejice ob pastavkih
 • POŠLJI MI TELEGRAM
  Telegram
 • OPISUJEMO DELOVNI POSTOPEK
  Opis delovnega postopka, Glagol, Glagolski vid, Nedoločnik in namenilnik
 • KAKO NASTANE
  Razlaga nastanka pojava/stanja, Definicija pojma, Osebkov odvisnik, Raba vejice med glavnim in odvisnim stavkom
 • JAVNA OBVESTILA
  Preglednice in grafični prikazi
 • IZPOLNJUJEMO OBRAZCE
  Poštni in bančni obrazci