DEVETLETKA

4.razred
5.razred
6.razred
7.razred
8.razred
9.razredPRIROCNIKI ZA MATURO

LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT


Blagovna znamka
SlomaUčiteljem priporočamo, da si ogledajo tudi:
 Priloga za učitelje
    pri doseganju ciljev
    poslušanja
Slovenščina je moj jezik 9
Zdenka Hiti Kalinger, Zdenka Došler, Metka Hojnik Verdev

Slovenščina je moj jezik 9 je samostojni delovni zvezek za pouk slovenščine v devetem razredu devetletne osnovne šole. Vsebuje elemente učbenika, saj so v njem zajeti vsi cilji, ki morajo biti uresničeni pri delu z neumetnostnimi besedili po učnem načrtu za 9. razred devetletne osnovne šole.

Delovni zvezek obsega 11 poglavij. Glavni izobraževalni cilji so razvidni iz naslovov, to pa pripomore k večji preglednosti in iznajdljivosti v učnem pripomočku, tako učencem kot tudi učiteljem.

Besedila za uresničevanje ciljev poslušanja so priloga na zgoščenki, ki je namenjena le učiteljem.
Pri obravnavi neumetnostnih besedil je namreč aktivno poslušanje ena izmed bistvenih dejavnosti, še posebej v devetem razredu.


Delovnemu zvezku so dodane rešitve, tako da učenci in njihovi starši lahko sprotno preverjajo osvojeno znanje.

Besedila glede na obravnavano besedilno vrsto posegajo na različna življenjska področja in tako vzbujajo pri učencih radovednost ter vedoželjnost. Pri izbiri besedil smo upoštevali interesna zanimanja mladih, njihovo predznanje, izkušnje in njihovo željo po drugačnosti.
Na izhodiščna besedila so vezane naloge za uresničevanje ciljev poslušanja, branja, govorjenja in pisanja. Pri izboru besedil so upoštevani izobraževalni cilji posameznih ravni.

Naloge v delovnem zvezku so zasnovane različno: so dopolnjevalne, obkroževalne, izpisovalne in ustvarjalne.
Vse so naravnane k funkcionalni rabi jezika na vseh področjih, ter boljši komunikaciji z jezikovnim okoljem v različnih govornih položajih.
Vaje omogočajo raznolike učne oblike (ki jih nismo posebej določili, saj to najlaže stori učitelj sam, ki svoje učence najbolje pozna) in aktivno sodelovanje s sošolci ter uresničevanje ciljev po ravneh.
Tako kot v osmem razredu smo upoštevali osnovne, temeljne in višje cilje po učnem načrtu. Naloge so označene po ravneh s posebnimi znaki, da lahko učenci po svoji izbiri uresničujejo cilje za določeno raven in jim je dana možnost doseči z dodatnimi vajami višjo raven.

Ob posameznih pravilih, ki jih morajo učenci osvojiti in vključiti v funkcionalno rabo, se pojavi Ušesko, ki v devetem razredu od učencev pričakuje več predznanja, zato so tudi besedila v pravilih nekoliko obsežnejša in zahtevnejša.

Ob koncu delovnega zvezka je dodano poglavje Ponovim, da znanja ne izgubim, v katerem so ob dveh različnih besedilnih vrstah naloge za preverjanje osvojenega znanja, ki učenca pripravljajo na zunanje preverjanje jezikovnega znanja iz materinščine.

Delovni zvezek je tudi s svojo zunanjo podobo z občutkom za mladostnika oblikovano učno gradivo.


Aktivno poslušanje je ena izmed bistvenih dejavnosti pri obravnavi neumetnostih besedil. Besedila, ki so namenjena predvsem poslušanju, niso vsebovana v delovnih zvezkih, ampak so v posebni prilogi, ki je namenjena le učiteljem. Za brezplačno zgoščenko z besedili za poslušanje pokličite založbo ICO.


Oglejte si tudi:
    Priloga za učitelje pri doseganju ciljev poslušanja
 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina je moj jezik 9,
delovni zvezek za pouk slovenščine v 9. razredu devetletne osnovne šole
Avtor:
Zdenka Hiti Kalinger, Zdenka Došler, Metka Hojnik Verdev
Recenzenti:
dr. Drago Unuk, Neža Cigüt, prof.
Ilustracije:
Alenka Vuk
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Alenka Vuk, Studio Signum
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 179 strani + 42 strani rešitev
barvni tisk
Leto izida:
2005
Vrsta učnega gradiva:
samostojni delovni zvezek z rešitvami in prilogo za učitelje (na zgoščenki)
ISBN:
961-6368-33-8
Cena:
14,80 EUR
Dosegljivost:
RazprodanoKazalo vsebine Kazalo vsebine
 • SLOVENŠČINA VČERAJ IN DANES
  Slovenščina skozi čas, Državni in uradni jezik, Dvojezičnost v Republiki Sloveniji, Glasovi slovenskega knjižnega jezika, Prevzeta stvarna imena
 • POGOVARJAMO SE
  Pogovor, Premi in odvisni govor, Medmet, Členek
 • POTUJEMO
  Opis poti, Potopis, Vezaj, Pomišljaj, Priredna in podredna poved, Vezalno in stopnjevalno priredje, Ločno priredje, Protivno priredje, Posledično priredje, Pojasnjevalno in sklepalno priredje, Sestava dvostavčnih in večstavčnih povedi
 • OPISUJEMO NAPRAVE IN NJIHOVO DELOVANJE
  Opis naprave in njenega delovanja, Pisanje skupaj in narazen pri zaimkih in prislovih
 • OPISUJEMO IN OZNAČUJEMO OSEBO
  Opis osebe, Oznaka osebe, Tvorjenke
 • PROSIMO ZA ...
  Prošnja, Pastavek, Pristavek, Polstavek
 • PRIPOVED O ŽIVLJENJU
  Življenjepis, Tvornik in trpnik
 • IZREKAMO SOŽALJE
  Neuradno in uradno sožalje
 • POROČILO O AKTUALNEM DOGODKU
  Poročilo o aktualnem dogodku, Besedne vrste
 • SOCIALNA IN FUNKCIJSKA ZVRST
  Knjižni in neknjižni jezik, Umetnostni in neumetnostni jezik
 • PONOVIM, DA ZNANJA NE IZGUBIM