DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTGeografija na maturi 2011
Dušan Matičič

Priročnik Geografija na maturi 2011 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Dušan Matičič
  Geografija na maturi 2018 Geografija na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Geografija na maturi 2011 Dušana Matičiča nazorno obdela in razloži teme, ki jih je Republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta geografija za leto 2010/11.

V izogib monotonosti je pisan zelo plastično in učinkovito, obogaten je z viri, zemljevidi, shemami in slikami. Maturantom in maturantkam skuša približati občutek prave mature, ter jih s tem razbremeniti pritiska, ki ga bodo čutili ob opravljanju mature v letu 2011.

Priročnik je razdeljen na več poglavij, ki se med seboj nadgrajujejo in dopolnjujejo. Ob kratki strokovni razlagi uvodnega dela si sledijo poglavja:

  • obča geografija,
  • regionalna geografija sveta,
  • regionalna geografija Evrope,
  • geografija Slovenije.


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Geografija na maturi 2011
Avtor:
Dušan Matičič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
NaDi in Peter Pavlin
Obseg:
210 x 149 mm, 148 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2010
Zbirka:
Priročniki, št. 47
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-75-3
Cena:
13,70 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
UVODNA BESEDA
I. OBČA GEOGRAFIJA

FIZIČNA GEOGRAFIJA
1. NASTANEK IN ZGRADBA ZEMLJE
ENDOGENE IN EKSOGENE SILE
WEGENERJEVA TEORIJA O POTOVANJU KONTINENTOV
LITOSFERSKE PLOŠČE
VULKANI, POTRESI, GUBANJA IN RAZLAMLJANJA
NASTANEK KAMNIN
2. POVRŠINSKE OBLIKE
TIPI RELIEFA

Rečni relief
Ledeniški relief
Vetrni relief in puščave
Kraški relief

VRSTE KRASA

Obalni relief
Obalne reliefne oblike

ZNAČILNI TIPI OBAL
3. PODNEBJE
PODNEBNI ELEMENTI IN DEJAVNIKI
TEMPERATURA ZRAKA IN SEGREVANJE OZRAČJA
VLAGA V ZRAKU
VRSTE PADAVIN
ZRAČNI TLAK, VETER IN ZRAČNA KROŽENJA

Krajevno kroženje zraka
Kroženje zraka v ciklonih in anticiklonih
Planetarno kroženje zraka

TOPLOTNI PASOVI IN PODNEBNI TIPI

Podnebja tropskega ali vročega pasu
Podnebja subtropskega pasu
Podnebja zmerno toplega pasu
Podnebja subpolarnega in polarnega pasu
Gorska podnebja

4. PRST
SESTAVA PRSTI
LASTNOSTI PRSTI
ZNAČILNE PRSTI PO SVETU
5. RASTLINSTVO
SKUPINE RASTLIN
6. VODOVJE
VODE NA KOPNEM

Tekoče vode
Pomen tekoče vode za človeka
Jezera
Podzemeljske vode

SVETOVNO MORJE

Fizikalne lastnosti morske vode
Gibanje morske vode
Pomen morja za človeka


DRUŽBENA GEOGRAFIJA
1. PREBIVALSTVO
RAZPOREDITEV IN GOSTOTA PREBIVALSTVA
GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALCEV
SELITVE
SESTAVA PREBIVALSTVA

Biološka sestava
Družbene sestave prebivalstva
Ekonomska sestava
Verska sestava
Narodna sestava prebivalstva
Jezikovna in izobrazbena sestava prebivalstva

2. NASELJA
Mesta
3. GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
KMETIJSTVO
ENERGETIKA IN INDUSTRIJA

Industrija

PROMET
TURIZEM

II. REGIONALNA GEOGRAFIJA SVETA

SEVERNA AMERIKA
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
2. PREBIVALSTVO
3. KMETIJSTVO
4. INDUSTRIJA
5. URBANIZACIJA

KANADA

AFRIKA
1. NARAVNE ZNAČILNOSTI
Kamnine in površje
Vodne razmere in suše
2. KMETIJSTVO
3. RUDARSTVO IN ENERGETIKA
III. REGIONALNA GEOGRAFIJA EVROPE

NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI EVROPE
1. LEGA IN POLOŽAJ EVROPE
2. NARAVNE ZNAČILNOSTI
Geologija
Površje
Podnebje
Prst in rastlinstvo

SODOBNI GEOGRAFSKI POJAVI IN PROCESI V EVROPI
1. PREBIVALSTVO
Migracije
2. GOSPODARSTVO
Evropske povezave
3. PROMET

REGIJE EVROPE
1. SEVERNA EVROPA
NORDIJSKE DRŽAVE

Naravne značilnosti
Prebivalstvo in gospodarstvo
Kmetijstvo
Gozdarstvo
Jeklarstvo in železarstvo
Energetika
Ribolov
Ekologija

PRIBALTSKE DRŽAVE
2. JUŽNA EVROPA
IBERSKI POLOTOK

Naravne značilnosti
Gospodarstvo

APENINSKI POLOTOK

Naravne značilnosti
Prebivalstvo
Gospodarstvo

GRČIJA

IV. GEOGRAFIJA SLOVENIJE
Nastanek države

NARAVNOGEOGRAFSKE OSNOVE SLOVENIJE
1. RELIEF
2. PODNEBJE
3. PRST IN RASTLINSTVO
4. VODOVJE
Kraške vode
Onesnaženost voda
Podtalnica
Mokrišča in poplave

DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI SLOVENIJE
1. KMETIJSTVO
2. ENERGETIKA IN SUROVINE
3. INDUSTRIJA
Industrijske panoge v Sloveniji
4. PROMET
Železniški promet
Cestni promet
Morski in letalski promet
5. TURIZEM
6. PREBIVALSTVO
Selitve
Narodne manjšine v Sloveniji
7. NASELJA
8. EKOLOGIJA

GEOGRAFSKA ČLENITEV SLOVENIJE
1. SLOVENSKE ALPE
Julijske alpe
Kamniško-savinjske alpe
Karavanke
2. PREDALPSKA SLOVENIJA
Zahodno predalpsko hribovje
Vzhodno predalpsko hribovje
Severovzhodno predalpsko hribovje
Ljubljanska kotlina
3. SLOVENSKO PRIMORJE - SUBMEDITERANSKA SLOVENIJA
Flišne regije
Kraška regija
4. DINARSKE PLANOTE IN PODOLJA
Visoke dinarske planote
Nizke dinarske planote notranjske Slovenije
Nizki dolenjski kras
5. SUBPANONSKA SLOVENIJA

LITERATURA