DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2007
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2007 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.


Priročnik Književnost na maturi 2007 vsebuje razčlenjena književna besedila ter seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine v šolskem letu 2006/2007.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.).

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz Slovenščine 2007.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Podoben priročnik avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič izdajata od leta 1998; vendar poudarjata, da je vsako leto izpopolnjen in prilagojen tekoče predpisanim zahtevam mature. Zato priporočata, da si vsako leto zagotovite svežo izdajo, saj le tako lahko zagotovita, da bo priročnik zajel vse zahtevane elemente mature.

Uporabo priročnika svetujemo vsem maturantom!


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2007
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 286 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2006
Zbirka:
Priročniki, št. 29
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-44-3
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
JEZIK IN SPORAZUMEVANJE
JEZIK KOT SREDSTVO ZA SPORAZUMEVANJE IN DEJAVNIKI SPORAZUMEVANJA
BESEDNO IN NEBESEDNO SPORAZUMEVANJE
SOCIALNE ZVRSTI SLOVENSKEGA JEZIKA
SLOGOVNO ZAZNAMOVANE BESEDE
IZVOR BESED, JEZIKOVNA KULTURA IN JEZIKOVNA POLITIKA
MATERNI, NEMATERNI JEZIK IN DRUGI JEZIK ALI JEZIK OKOLJA
DRŽAVNI IN URADNI JEZIK
DVOJEZIČNA OBMOČJA V SLOVENIJI IN SLOVENŠČINA ZUNAJ MEJA RS
JEZIK V USTAVI RS
NAČELO USPEŠNEGA SPOROČANJA
PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI SLUŠNEGA PRENOSNIKA
TVORJENJE IN SPREJEMANJE BESEDIL
UMETNOSTNO IN NEUMETNOSTNO BESEDILO
SLOVENSKI JEZIK IN NJEGOV RAZVOJ, ZGODOVINA SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA IN JEZIKOSLOVJA
INDOEVROPSKI PRAJEZIK
DOMOVINA IN LASTNOSTI PRASLOVANŠČINE
NASTANEK SLOVENŠČINE, CEPITEV V NAREČJA ...
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V ČASU REFORMACIJE
RAZVOJ SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA V 17. IN PRVI POL. 18. STOLETJA
POHLINOV, VODNIKOV, JAPLJEV, GUTSMANOV PRISPEVEK
K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V ČASU ROMANTIKE
KNJIŽNA SLOVENŠČINA V DRUGI POL. 19. STOLETJA
LEVSTIKOV IN JANEŽIČEV PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
ŠKRABČEV, RAMOVŠEV, BREZNIKOV PRISPEVEK K RAZVOJU SLOVENSKEGA
KNJIŽNEGA JEZIKA
TEMELJNI SODOBNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI IN SODOBNA KNJIŽNA NORMA
UPORABA SSKJ
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja
Homer: Iliada
GRŠKA DRAMATIKA
GRŠKO GLEDALIŠČE
GRŠKA TRAGEDIJA
Sofoklej: Antigona
Sofoklej: Kralj Ojdip
BIBLIJA
Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
SREDNJI VEK
D. Alighieri: Božanska komedija
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANČNA LITERATURA
F. Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
G. Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu
RENESANČNA DRAMATIKA
W. Shakespeare: Hamlet
W. Shakespeare: Romeo in Julija
RENESANČNO GLEDALIŠČE
RENESANČNA PROZA
M. de Cervantes: Don Kihot
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
REFORMACIJA V EVROPI
REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
P. Trubar: Proti zidavi cerkva (En regišter /.../ ena kratka postila)
PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
J. Svetokriški: Na noviga lejta dan
SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Od lepe Vide
EVROPSKI KLASICIZEM
J. B. P. Molière: Tartuffe
J. B. P. Molière: Namišljeni bolnik
RAZSVETLJENSTVO
RAZSVETLJENSTVO oz. PREPOROD PRI SLOVENCIH
A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
N. G. Byron: Romanje grofiča Harolda
A. S. Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
F. Prešeren: Slovo od mladosti
F. Prešeren: Sonetje nesreče
F. Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
F. Prešeren: Krst pri Savici
F. Prešeren: Pevcu
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
FRANCOSKI REALIZEM
G. Flaubert: Gospa Bovary
RUSKI REALIZEM
F. M. Dostojevski: Zločin in kazen
L. N. Tolstoj: Vojna in mir
H. Ibsen: Strahovi
H. Ibsen: Nora
N. V. Gogolj: Revizor
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
S. Jenko: Obrazi
J. Jurčič: Deseti brat
J. Jurčič: Telečja pečenka
S. Jenko: Tilka
FIN DE SIÈCLE - LITERATURA KONEC STOLETJA
NOVA ROMANTIKA
O. Wilde: Saloma
A. P. Čehov: Češnjev vrt
SLOVENSKA MODERNA
D. Kette: Na trgu
J. Murn - Aleksandrov: Pesem o ajdi
J. Murn - Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
I. Cankar: Na klancu
I. Cankar: Martin Kačur
DRAMATIKA V SLOVENSKI MODERNI
I. Cankar: Hlapci
I. Cankar: Za narodov blagor
O. Župančič: Duma
O. Župančič: Z vlakom
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO
PESNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
F. G. Lorca: Vitezova pesem
F. G. Lorca: Mesečna romanca
PRIPOVEDNIŠTVO V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
M. Proust: Combray
J. Joyce: Ulikses
F. Kafka: Preobrazba
DRAMATIKA V PRVI POLOVICI 20. STOLETJA
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
EKSPRESIONIZEM
S. Kosovel: Slutnja
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE DRAMATIKE
S. Grum: Dogodek v mestu Gogi
ZNAČILNOSTI EKSPRESIONISTIČNE PROZE
I. Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
P. Voranc: Samorastniki
P. Voranc: Boj na požiravniku
C. Kosmač: Tantadruj
POEZIJA UPORA IN REVOLUCIJE
K. D. Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
K. D. Kajuh: Slovenska pesem
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
LIRSKO PESNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
PRIPOVEDNIŠTVO PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
A. Camus: Tujec
DRAMATIKA PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
J. P. Sartre: Za zaprtimi vrati
E. Ionesco: Plešasta pevka
S. Beckett: Čakajoč Godota
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
J. Menart: Croquis
J. Menart: Celuloidni pajac
T. Pavček: Še enkrat glagoli
L. Krakar: Med iskalci biserov
K. Kovič: Južni otok
K. Kovič: Psalm
D. Zajc: Črni deček
D. Zajc: Veliki črni bik
G. Strniša: Večerna pravljica
G. Strniša: Vrba
T. Šalamun: Stvari
T. Šalamun: Mrk
T. Šalamun: Gobice
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
E. Kocbek: Črna orhideja
V. Zupan: Menuet za kitaro
L. Kovačič: Prišleki
L. Kovačič: Resničnost
F. Lipuš: Zmote dijaka Tjaža
A. Rebula: Senčni ples
SLOVENSKA DRAMATIKA PO 2. SVETOVNI VOJNI
D. Smole: Antigona
D. Jančar: Veliki briljantni valček
PREGLED OBDOBIJ
LITERATURA IN VIRI