DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTKnjiževnost na maturi 2004
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2004 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.


Priročnik Književnost na maturi 2004 vsebuje 85 književnih besedil ter seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine v šolskem letu 2003/2004. Priročnik je sestavljen po novem učnem načrtu, na osnovi katerega je sestavljen tudi Predmetni izpitni katalog za maturo 2004 (Slovenščina). V letošnjem priročniku so razdelana vsa razpisana besedila iz ustnega dela književnosti (torej tudi izbirna), ki jih je predpisala Republiška predmetna komisija za slovenski jezik in književnost (Matura 2004).
Novost priročnika za maturo 2004 pa je, da sta avtorja, Ana Jesenovec in Jaka Lenardič, dodala povzetke odlomkov literarnih del iz predpisanih beril za gimnazije, to je iz Branj 1, 2, 3 in iz Sveta književnosti 1, 2, 3.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Posamezne literarne smeri - zlasti novejše, iz 2. polovice 20. stoletja, kot npr. intimizem, ludizem ipd., so razdelane pri posameznih sodobnih avtorjih (npr. pri Menartu, Šalamunu ipd.). Pri posameznih besedilih, kjer je to zahtevano, so razloženi razni literarnoteoretični pojmi (npr. satira, groteska, novela, pripovedovalec, kronika, ipd.) Bolj dosledno je v tem priročniku razdelana slovenska književnost po drugi svetovni vojni, in sicer kot lirika, pripovedništvo in dramatika.

Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija interpretacija in povzetki odlomkov. V interpretaciji so zajeti vsi elementi, zahtevani po Predmetnem izpitnem katalogu za maturo iz slovenščine 2004.

Besedilom iz književnosti so dodana jezikovna vprašanja, ki jih maturantje morajo zagovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Tako da je pred vami priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu pa je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Uporabo priročnika svetujemo vsem maturantom!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2004
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 280 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2003
Zbirka:
Priročniki, št. 17
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-25-7
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladiščuKazalo vsebine Kazalo vsebine
1.UVOD
2.VLOGE JEZIKA
3.DRŽAVNI IN URADNI JEZIK
4.KNJIŽNA ZVRST, NEKNJIŽNE PROSTORSKE ZVRSTI; SLOVENCI V IZSELJENSTVU
5.NEKNJIŽNE INTERESNE ZVRSTI
6.ZEMLJEPISNA IN ČASOVNA OPREDELITEV INDOEVROPSKEGA PRAJEZIKA
7.STARA CERKVENA SLOVANŠČINA
8.OBDOBJE PREDKNJIŽNEGA PISNEGA IZROČILA
9.NASTANEK SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
10. PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA
11. JAPLJEV, POHLINOV, GUTSMANOV IN VODNIKOV PRISPEVEK
12. KOPITARJEVA IN ČOPOVA JEZIKOVNA NAČELA
13. PROGRAM ZEDINJENA SLOVENIJA
14. OBLIKOVANJE KNJIŽNE NORME V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
15. SLOVARSTVO V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
16. DOLOČANJE PRAVOREČNE IN PRAVOPISNE NORME
17. KNJIŽEVNOJEZIKOVNE ZABLODE V PRETEKLOSTI
18. NAJPOMEBNEJŠI JEZIKOSLOVCI PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
19. TEMELJNI SODOBNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI
20. ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja, Iliada; Sofoklej: Antigona, Kralj Ojdip
21. BIBLIJA
Prilika o izgubljenem sinu
22. SREDNJI VEK
23. HUMANIZEM IN RENESANSA
Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni, Dekameron - Novela o sokolu; Shakespeare: Hamlet, Romeo in Julija
24. REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
Trubar: Proti zidavi cerkva
25. PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
Svetokriški: Na noviga lejta dan
26. SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Od lepe Vide
27. EVROPSKI KLASICIZEM
Moliere: Tartuffe
28. RAZSVETLJENSTVO
Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
29. EVROPSKA ROMANTIKA
Byron: Romanje grofiča Harolda; Puškin: Jevgenij Onjegin; Prešeren: Slovo od mladosti, Sonetje nesreče, Sonetni venec (1., 7., 8., 15.), Pevcu, Krst pri Savici
30. EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
Flaubert: Gospa Bovary; Dostojevski: Zločin in kazen; Tolstoj: Vojna in mir; Zola: Beznica; Gogolj: Plašč, Revizor; Maupassant: Nakit; Ibsen: Strahovi, Nora
31. MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
Jenko: Obrazi, Tilka; Jurčič: Deseti brat, Telečja pečenka; Tavčar: Visoška kronika, Cvetje v jeseni
32. FIN DE SIECLE - LITERATURA KONEC STOLETJA - NOVA ROMANTIKA
Wilde: Saloma; Čehov: Češnjev vrt; Kette: Na trgu; Murn-Aleksandrov: Pesem o ajdi, Ko dobrave se mrače; Cankar: Na klancu, Martin Kačur, Hlapci, Za narodov blagor; Župančič: Duma, Z vlakom
33. SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO
Lorca: Vitezova pesem, Mesečna romanca; Proust: Combray; Joyce: Ulikses; Kafka: Preobrazba
34. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
Kosovel: Slutnja; Grum: Dogodek v mestu Gogi; Pregelj: Matkova Tina; Voranc: Samorastniki, Boj na požiravniku; Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej; Slovenske pesmi
35. SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
Sartre: Za zaprtimi vrati; Camus: Tujec; Ionescu: Plešasta pevka; Beckett: Čakajoč Godota
36. SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
Menart: Croquis, Celuloidni pajac; Pavček: Še enkrat glagoli; Krakar: Med iskalci biserov; Kovič: Južni otok, Psalm; Zajc: Črni deček, Veliki črni bik; Strniša; Večerna pravljica, Vrba; Šalamun: Stvari, Mrk, Gobice; Kocbek: Črna orhideja; Zupan: Menuet za kitaro; Kovačič: Prišleki, Resničnost; Lipuš: Zmote dijaka Tjaža; Rebula: Senčni ples; Smole: Antigona; Jančar: Veliki brilijantni valček
37. PREGLED OBDOBIJ
38. LITERATURA IN VIRI