DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle mature



LEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI




NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKT



Književnost na maturi 2005
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Književnost na maturi 2005 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Književnost na maturi 2018 Književnost na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.


Priročnik Književnost na maturi vključuje 85 književnih besedil ter seznam gesel za jezikovna vprašanja, ki so predpisana za ustni del mature iz slovenščine v šolskem letu 2004/2005. Priročnik je sestavljen po novem učnem načrtu, na osnovi katerega je sestavljen tudi Predmetni izpitni katalog za maturo 2005 (Slovenščina).

Novost letošnjega priročnika je, da sta avtorja dodala še preostale povzetke odlomkov literarnih del iz predpisanih beril za gimnazije, to je iz Branj 4 in iz Sveta književnosti 4.

Besedila si sledijo kronološko. Vpeta so v predstavitev posameznih literarnih obdobij, tako da priročnik vsebuje tudi literarnozgodovinski pregled književnosti. Naslovu določenega dela naprej sledi kratka oznaka avtorja, nato povzetek vsebine literarnega dela, njegova interpretacija in povzetki odlomkov. Besedilom iz književnosti sta avtorja dodala jezikovna vprašanja, na katera morajo maturantje odgovarjati na ustnem delu mature iz slovenskega jezika. Na samem koncu je dodana še preglednica književnih obdobij, trajanje le-teh, preglednica predstavnikov in njihovih del ter književne zvrsti oz. vrste, ki so se pojavile v posameznem obdobju.

Priročnik avtorja izdajata od leta 1998; vendar poudarjata, da je vsako leto izpopolnjen in prilagojen tekoče predpisanim zahtevam mature. Zato priporočata, da si vsako leto zagotovite svežo izdajo, saj le tako lahko zagotovita, da bo priročnik zajel vse zahtevane elemente mature.

Književnost na maturi 2005 je torej priročnik, ki vsebuje celoten ustni del mature iz slovenskega jezika. Zato ga priporočamo vsem dijakom, ki se pripravljajo na opravljanje mature.


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Književnost na maturi 2005
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 286 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2004
Zbirka:
Priročniki, št. 20
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-29-X
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladišču



Kazalo vsebine Kazalo vsebine
UVOD
VLOGE JEZIKA
DRŽAVNI IN URADNI JEZIK
SLOVENCI V ZAMEJSTVU
KNJIŽNA ZVRST, NEKNJIŽNE PROSTORSKE ZVRSTI
SLOVENCI V IZSELJENSTVU
NEKNJIŽNE INTERESNE ZVRSTI
ZEMLJEPISNA IN ČASOVNA OPREDELITEV INDOEVROPSKEGA PRAJEZIKA
STARA CERKVENA SLOVANŠČINA
OBDOBJE PREDKNJIŽNEGA PISNEGA IZROČILA
NASTANEK SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA JEZIKA
PROTIREFORMACIJA IN KATOLIŠKA OBNOVA
JAPLJEV, POHLINOV, GUTSMANOV IN VODNIKOV PRISPEVEK
KOPITARJEVA IN ČOPOVA JEZIKOVNA NAČELA
PROGRAM ZEDINJENA SLOVENIJA
OBLIKOVANJE KNJIŽNE NORME V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
SLOVARSTVO V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
DOLOČANJE PRAVOREČNE IN PRAVOPISNE NORME
KNJIŽEVNOJEZIKOVNE ZABLODE V PRETEKLOSTI
NAJPOMEMBNEJŠI JEZIKOSLOVCI PRVE POLOVICE 20. STOLETJA
TEMELJNI SODOBNI JEZIKOVNI PRIROČNIKI
JAVNA RABA SLOVENŠČINE DANES
ANTIČNA KNJIŽEVNOST
GRŠKA ANTIČNA KNJIŽEVNOST
Homer: Odiseja
Homer: Iliada
GRŠKA DRAMATIKA
GRŠKO GLEDALIŠČE
GRŠKA TRAGEDIJA
Sofoklej: Antigona
Sofoklej: Kralj Ojdip
BIBLIJA
Biblija: Prilika o izgubljenem sinu
SREDNJI VEK
D. Alighieri: Božanska komedija
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANČNA LITERATURA
F. Petrarca: O, blažen bodi čas pomladnih dni
G. Boccaccio: Dekameron - Novela o sokolu
RENESANČNA DRAMATIKA
W. Shakespeare: Hamlet
W. Shakespeare: Romeo in Julija
RENESANČNO GLEDALIŠČE
RENESANČNA PROZA
M. de Cervantes: Don Kihot
REFORMACIJA ALI PROTESTANTIZEM
REFORMACIJA V EVROPI
REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
P. Trubar: Proti zidavi cerkva
PROTIREFORMACIJA IN BAROK V EVROPI IN NA SLOVENSKEM
J. Svetokriški: Na noviga lejta dan
SLOVENSKO LJUDSKO (USTNO) SLOVSTVO
Ljudska: Od lepe Vide
EVROPSKI KLASICIZEM
J. B. P. Moliere: Tartuffe
RAZSVETLJENSTVO
RAZSVETLJENSTVO oz. PREPOROD PRI SLOVENCIH
A. T. Linhart: Ta veseli dan ali Matiček se ženi
EVROPSKA ROMANTIKA
N. G. Byron: Romanje grofiča Harolda
A. S. Puškin: Jevgenij Onjegin
ROMANTIKA NA SLOVENSKEM
F. Prešeren: Slovo od mladosti
F. Prešeren: Sonetje nesreče
F. Prešeren: Sonetni venec (1., 7., 8., 15.)
F. Prešeren: Pevcu
F. Prešeren: Krst pri Savici
EVROPSKI REALIZEM IN NATURALIZEM
FRANCOSKI REALIZEM
G. Flaubert: Gospa Bovary
RUSKI REALIZEM
F. M. Dostojevski: Zločin in kazen
L. N. Tolstoj: Vojna in mir
E. Zola: Beznica
N. V. Gogolj: Plašč
G. de Maupassant: Nakit
H. Ibsen: Strahovi
H. Ibsen: Nora
N. V. Gogolj: Revizor
MED ROMANTIKO IN REALIZMOM NA SLOVENSKEM
S. Jenko: Obrazi
J. Jurčič: Deseti brat
J. Jurčič: Telečja pečenka
S. Jenko: Tilka
I. Tavčar: Visoška kronika
I. Tavčar: Cvetje v jeseni
FIN DE SIECLE - LITERATURA KONEC STOLETJA
- NOVA ROMANTIKA
Oscar Wilde: Saloma
A. P. Čehov: Češnjev vrt
SLOVENSKA MODERNA
Dragotin Kette: Na trgu
J. Murn - Aleksandrov: Pesem o ajdi
J. Murn - Aleksandrov: Ko dobrave se mrače
I. Cankar: Na klancu
I. Cankar: Martin Kačur
I. Cankar: Hlapci
I. Cankar: Za narodov blagor
O. Župančič: Duma
O. Župančič: Z vlakom
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO
POEZIJA 20. STOLETJA
F. G. Lorca: Vitezova pesem
F. G. Lorca: Mesečna romanca
PROZA 20. STOLETJA
Marcel Proust: Combray
James Joyce: Ulikses
Franz Kafka: Preobrazba
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PRED 2. SVETOVNO VOJNO IN MED NJO
EKSPRESIONIZEM
S. Kosovel: Slutnja
S. Grum: Dogodek v mestu Gogi
I. Pregelj: Matkova Tina
SOCIALNI REALIZEM NA SLOVENSKEM
Prežihov Voranc: Samorastniki
Prežihov Voranc: Boj na požiravniku
C. Kosmač: Tantadruj
POEZIJA UPORA IN REVOLUCIJE
K. D. Kajuh: Bosa pojdiva, dekle, obsorej
K. D. Kajuh: Slovenska pesem
SVETOVNA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
J. P. Sartre: Za zaprtimi vrati
A. Camus: Tujec
E. Ionesco: Plešasta pevka
S. Beckett: Čakajoč Godota
SLOVENSKA KNJIŽEVNOST PO 2. SVETOVNI VOJNI
SLOVENSKO PESNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
Janez Menart: Croquis
J. Menart: Celuloidni pajac
T. Pavček: Še enkrat glagoli
L. Krakar: Med iskalci biserov
Kajetan Kovič: Južni otok
K. Kovič: Psalm
Dane Zajc: Črni deček
D. Zajc: Veliki črni bik
Gregor Strniša: Večerna pravljica
G. Strniša: Vrba
Tomaž Šalamun: Stvari
Tomaž Šalamun: Mrk
Tomaž Šalamun: Gobice
SLOVENSKO PRIPOVEDNIŠTVO PO 2. SVETOVNI VOJNI
E. Kocbek: Črna orhideja
L. Kovačič: Prišleki
L. Kovačič: Resničnost
F. Lipuš: Zmote dijaka Tjaža
A. Rebula: Senčni ples
SLOVENSKA DRAMATIKA PO 2. SVETOVNI VOJNI
Dominik Smole: Antigona
Drago Jančar: Veliki briljantni valček
PREGLED OBDOBIJ
LITERATURA IN VIRI