DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTSlovenščina - jezik na maturi (izdaja 2013)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2013) je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
  Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2017) Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2017)

Redno namreč prilagajamo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Slovenščina - jezik na maturi prinaša pregled slovnice slovenskega jezika, katerega znanje naj bi pokazali ob zaključku štiriletnega srednjega izobraževanja pri pisanju razčlembe neumetnostnega besedila pri maturitetnem izpitu iz slovenščine.

Začne se s pregledom slovenskega jezika v prostoru in času, sledi mu sporazumevanje, nadaljuje se z jezikovnim sestavom slovenskega jezika (v njem je razložen pregled slovnice po jezikovnih ravninah - od glasoslovja, besedoslovja in besedotvorja, oblikoslovja, skladnje ter nadpovedne skladnje), zaključi pa se s pregledom besedilnih vrst. K vsaki enoti je dodan pravopis in njegova pravila ter vaje z rešitvami.

Priročnik sta avtorja pripravila upoštevajoč številne vzpodbude dijakov, ki že uporabljajo priljubljeni priročnik Književnost na maturi. Priporočamo ga vsem, ki se pripravljate na opravljanje mature.

V šolskem letu 2013/14 sta avtorja pripravila posodobljeno izdajo priročnika. 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2013)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 204 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2013
Zbirka:
Priročniki, št. 60
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-26-6
Cena:
16,30 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
Slovenski jezik v prostoru in času
Jezik
Slovenski jezik
Socialne zvrsti slovenskega jezika
Nastanek slovenskega jezika
Indoevropski prajezik
Nastanek slovenščine

Brižinski spomeniki
Rateški ali Celovški rokopis
Stiški rokopis

Knjižna slovenščina v času reformacije
Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 17. stoletju in v 1. polovici 18. stoletja
Pohlinov, Vodnikov, Japljev in Gutsmanov prispevek k razvoju slovenskega knjižnega jezika
Knjižna slovenščina v času romantike; Kopitarjeva in Čopova jezikovna načela; Oblikovanje slovenske pisne knjižne norme
Knjižna slovenščina v 2. polovici 19. stoletja
Slovenščina v 20. stoletju
Sporazumevanje
Dvosmerno sporazumevanje
Enosmerno sporazumevanje
Sporočanje
Iznajdba
Urejanje
Ubesediljenje
Zgradba besedila
Načela uspešnega sporočanja
Sprejemanje besedil
Jezikovni sestav
Glasoslovje
Samoglasniki
Soglasniki
Soglasniki
Pravopis
Razvoj slovenske pisave
Besedoslovje
Vede, ki preučujejo besede
Pomen besede
Pomenska razmerja med besedami
Slogovna vrednost besed

Slogovno zaznamovane besede

Izvor besed
Frazeologija (izražanje v podobah)
Jezikovni priročniki

Uporaba SSKJ

Besedotvorje (nauk o tvorbi besed)
Besedotvorni načini
Sestava tvorjenk
Pravopis
Oblikoslovje
Besedne vrste

Samostalniška beseda

Samostalnik

Število
Sklon
Sklanjatve
Sklanjatveni vzorci
Samostalniške besedne zveze

Posamostaljeni pridevnik
Samostalniški zaimek

Osebni samostalniški zaimki
Neosebni samostalniški zaimki

Pridevniška beseda

Pridevnik

Lastnostni pridevniki
Vrstni pridevniki
Svojilni pridevniki

Števnik

Glavni števniki
Vrstilni števniki
Množilni števniki
Ločilni števniki

Pridevniški zaimek

Osebni pridevniški zaimki
Neosebni pridevniški zaimki

Glagol

Glagolski vid
Glagolski način

Oblikovne lastnosti glagola

Prislov
Predlog
Veznik
Členek
Medmet

Pravopis

Velika začetnica

Lastna imena bitij
Zemljepisna lastna imena
Stvarna lastna imena

Skladnja
Skladanje besed v poved
Poved
Stavek

Stavčni členi

Povedek

Povedkovo določilo
Povedkov prilastek

Osebek
Predmet
Prislovna določila

Zveze stavkov (VEČSTAVČNA POVED)

Priredna zveza stavkov

Vezalno priredje
Stopnjevalno priredje
Ločno priredje
Protivno priredje
Posledično priredje
Pojasnjevalno priredje
Sklepalno priredje

Podredna zveza stavkov

Vrste odvisnikov

Osebkov odvisnik
Predmetni odvisnik
Prislovnodoločilni odvisniki
Prilastkov odvisnik

Stopnje odvisnikov

Zveza priredij in podredij

Besedilo
Večpovedno besedilo
Vloge besedila
Vrste besedil
Enogovorno besedilo
Dvogovorno besedilo
Govorjeno besedilo
Zapisano besedilo

Pravopis

Ločila

Končna ločila
Nekončna ločila

Premi govor (poročani govor)
Stičnost ločil

Besedilne vrste
Predstavitev osebe
Predstavitev kraja
Opis naprave
Predstavitev postopka
Raziskovalni pogovor (Intervju)
Pogajalni pogovor
Prepričevalni pogovor
Uradno opravičilo
Uradna prošnja
Uradna prijava
Uradna pritožba
Uradna zahvala
Uradno vabilo
Življenjepis
Referat
Poljudnoznanstveni članek
Poročilo
Ocena
Komentar
Reportaža
Reklamno besedilo/reklama
Besedilo politične propagande
Javno obvestilo
Javno vabilo
Javna zahvala
Esej
Rešitve
Literatura in viri