DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTSlovenščina - jezik na maturi (izdaja 2017)
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič

Priročnik Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2017) prinaša pregled slovnice slovenskega jezika, katerega znanje naj bi pokazali ob zaključku štiriletnega srednjega izobraževanja pri pisanju razčlembe neumetnostnega besedila pri maturitetnem izpitu iz slovenščine.

Začne se s pregledom slovenskega jezika v prostoru in času, sledi mu sporazumevanje, nadaljuje se z jezikovnim sestavom slovenskega jezika (v njem je razložen pregled slovnice po jezikovnih ravninah - od glasoslovja, besedoslovja in besedotvorja, oblikoslovja, skladnje ter nadpovedne skladnje), zaključi pa se s pregledom besedilnih vrst. K vsaki enoti je dodan pravopis in njegova pravila ter vaje z rešitvami.

Priročnik sta avtorja pripravila upoštevajoč številne vzpodbude dijakov, ki že uporabljajo priljubljeni priročnik Književnost na maturi. Priporočamo ga vsem, ki se pripravljate na opravljanje mature.

V šolskem letu 2016/17 sta avtorja pripravila posodobljeno izdajo priročnika. 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Slovenščina - jezik na maturi (izdaja 2017)
Avtor:
Ana Jesenovec, Jaka Lenardič
Recenzenti:
Mojca Bavdek, prof., Janja Perko, prof.
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (297 x 210 mm), 214 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2016
Zbirka:
Priročniki, št. 72
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-75-4
Cena:
16,30 EUR
Dosegljivost:
na zalogi


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
 • Slovenski jezik v prostoru in času
  • 1.1 Jezik
   • 1.2 Slovenski jezik
    • 1.2.1 Socialne zvrsti slovenskega jezika
   • 1.3 Nastanek slovenskega jezika
    • 1.3.1 Indoevropski prajezik
    • 1.3.2 Nastanek slovenščine
     • 1.3.2.1 Brižinski spomeniki
     • 1.3.2.2 Rateški ali Celovški rokopis
     • 1.3.2.3 Stiški rokopis
    • 1.3.3 Knjižna slovenščina v času reformacije
    • 1.3.4 Razvoj slovenskega knjižnega jezika v 17. stoletju in v 1. polovici 18. stoletja
    • 1.3.5 Pohlinov, Vodnikov, Japljev in Gutsmanov prispevek k razvoju slovenskega knjižnega jezika
    • 1.3.6 Knjižna slovenščina v času romantike; Kopitarjeva in Čopova jezikovna načela; Oblikovanje slovenske pisne knjižne norme
    • 1.3.7 Knjižna slovenščina v 2. polovici 19. stoletja
    • 1.3.8 Slovenščina v 20. stoletju
 • Sporazumevanje
  • 2.1 Dvosmerno sporazumevanje
  • 2.2 Enosmerno sporazumevanje
  • 2.3 Sporočanje
   • 2.3.1 Iznajdba
   • 2.3.2 Urejanje
   • 2.3.3 Ubesediljenje
   • 2.3.4 Zgradba besedila
  • 2.4 Načela uspešnega sporočanja
  • 2.5 Sprejemanje besedil
 • Jezikovni sestav
  • 3.1 Glasoslovje
   • 3.1.1 Samoglasniki
   • 3.1.2 Soglasniki
   • 3.1.3 Pravopis
   • 3.1.4 Razvoj slovenske pisave
  • 3.2 Besedoslovje
   • 3.2.1 Vede, ki preučujejo besede
   • 3.2.2 Pomen besede
   • 3.2.3 Pomenska razmerja med besedami
   • 3.2.4 Slogovna vrednost besed
    • 3.2.4.1 Slogovno zaznamovane besede
   • 3.2.5 Izvor besed
   • 3.2.6 Pravopis
   • 3.2.7 Frazeologija (izražanje v podobah)
   • 3.2.8 Jezikovni priročniki
    • 3.2.8.1 Uporaba SSKJ
  • 3.3 Besedotvorje (nauk o tvorbi besed)
   • 3.3.1 Besedotvorni načini
   • 3.3.2 Sestava tvorjenk
   • 3.3.3 Pravopis
  • 3.4 Oblikoslovje
   • 3.4.1 Besedne vrste
    • 3.4.1.1 Samostalniška beseda
     • Samostalnik
      • Število
      • Sklon
      • Sklanjatve
      • Sklanjatveni vzorci
      • Samostalniške besedne zveze
     • Posamostaljeni pridevnik
     • Samostalniški zaimek
     • Osebni samostalniški zaimki
     • Neosebni samostalniški zaimki
    • 3.4.1.2 Pridevniška beseda
     • Pridevnik
      • Lastnostni pridevniki (Kakšen/-a/-o?)
      • Vrstni pridevniki (Kateri/-a/-o?)
      • Svojilni pridevniki (Čigav/-a/-o?)
     • Števnik
      • Glavni števniki
      • Vrstilni števniki
      • Množilni števniki
      • Ločilni števniki
     • Pridevniški zaimek
      • Osebni pridevniški zaimki
      • Neosebni pridevniški zaimki
    • 3.4.1.3 Glagol
     • Glagolski vid
     • Glagolski način
      • Oblikovne lastnosti glagola
    • 3.4.1.4 Prislov
    • 3.4.1.5 Predlog
    • 3.4.1.6 Veznik
    • 3.4.1.7 Členek
    • 3.4.1.8 Medmet
   • 3.4.2 Pravopis
    • 3.4.2.1 Velika začetnica
     • Lastna imena bitij
     • Zemljepisna lastna imena
     • Stvarna lastna imena
  • 3.5 Skladnja
   • 3.5.1 Skladanje besed v poved
   • 3.5.2 Poved
   • 3.5.3 Stavek
    • 3.5.3.1 Stavčni členi
     • Povedek
      • Povedkovo določilo
      • Povedkov prilastek
     • Osebek
     • Predmet
     • Prislovna določila
   • 3.5.4 Zveze stavkov (VEČSTAVČNA POVED)
    • 3.5.4.1 Priredna zveza stavkov
     • Vezalno priredje
     • Stopnjevalno priredje
     • Ločno priredje
     • Protivno priredje
     • Posledično priredje
     • Pojasnjevalno priredje
     • Sklepalno priredje
    • 3.5.4.2 Podredna zveza stavkov
     • Vrste odvisnikov
      • Osebkov odvisnik
      • Predmetni odvisnik
      • Prislovnodoločilni odvisniki
      • Prilastkov odvisnik
     • Stopnje odvisnikov
    • 3.5.4.3 Zveza priredij in podredij
  • 3.6 Besedilo
   • 3.6.1 Večpovedno besedilo
   • 3.6.2 Vloge besedila
   • 3.6.3 Vrste besedil
   • 3.6.4 Enogovorno besedilo
   • 3.6.5 Dvogovorno besedilo
   • 3.6.6 Govorjeno besedilo
   • 3.6.7 Zapisano besedilo
    • 3.6.7.1 Pravopis
     • Ločila
      • Končna ločila
      • Nekončna ločila
     • Premi govor (poročani govor)
     • Stičnost ločil
 • Besedilne vrste
  • 4.1 Predstavitev osebe
  • 4.2 Predstavitev kraja
  • 4.3 Opis naprave
  • 4.4 Predstavitev postopka
  • 4.5 Raziskovalni pogovor (Intervju)
  • 4.6 Prepričevalni pogovor
  • 4.7 Uradno opravičilo
  • 4.8 Uradna prošnja
  • 4.9 Uradna prijava
  • 4.10 Uradna pritožba
  • 4.11 Uradna zahvala
  • 4.12 Uradno vabilo
  • 4.13 Življenjepis
  • 4.14 Referat
  • 4.15 Poljudnoznanstveni članek
  • 4.16 Poročilo
  • 4.17 Ocena
  • 4.18 Komentar
  • 4.19 Reportaža
  • 4.20 Reklamno besedilo/reklama
  • 4.21 Besedilo politične propagande
  • 4.22 Javno obvestilo
  • 4.23 Javno vabilo
  • 4.24 Javna zahvala
  • 4.25 Javno opravičilo
  • 4.26 Esej
 • Rešitve
 • Literatura in viri