DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2005
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2005 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2005, avtorja Borisa Pavliha, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2004/05).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi. Izdaja 2005 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje. Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.


Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2005
Avtor:
Boris Pavliha
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 260 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2004
Zbirka:
Priročniki, št. 21
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-31-1
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladišču

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
RIMSKO CESARSTVO IN ZAČETKI KRŠČANSTVA
(UVOD, PREHOD REPUBLIKE V PRINCIPAT, AVGUSTOV PRINCIPAT IN ZAČETKI CESARSTVA, RIM KOT PRESTOLNICA IMPERIJA, GOSPODARSKI RAZVOJ, RIMSKA DRUŽBA, KRŠČANSTVO, JEZUS, OD PRVIH KRŠČANSKIH OBČIN DO KRŠČANSKE CERKVE, SVETO PISMO, NOVA ZAVEZA, ŠIRJENJE KRŠČANSTVA, ZGODNJE KRŠČANSTVO, MILANSKI EDIKT IZ LETA 313, OD KARAKALOVEGA EDIKTA L. 212 DO PRENOSA PRESTOLNICE V BIZANC L. 330, POZNOANTIČNA DOBA)
SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
(NASTANEK RIMSKO-NEMŠKEGA CESARSTVA, OD KRAJIN DO DEŽEL, ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA OZEMLJA POD HABSBURŽANI, VZPON IN PADEC CELJSKIH GROFOV, KOLONIZACIJA, PREMIK SLOVENSKO-NEMŠKE NARODNOSTNE MEJE, SESTAVA PREBIVALSTVA, PLEMSTVO IN GRADOVI, NASTANEK, DELOVANJE IN POMEN DEŽELNIH STANOV, KMETJE IN VASI, MEŠČANI IN MESTA, ZNAČILNOSTI MESTNE UPRAVE, RAZVOJ RUDARSTVA IN FUŽINARSTVA, CERKVENOUPRAVNA ORGANIZACIJA)
EVROPA IN SVET NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK
(UVOD, POLITIČNE RAZMERE V ZAHODNI IN SREDNJI EVROPI NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK, VZPON MEŠČANSTVA, ZALOŽNIŠTVO, MANUFAKTURE, RAZVOJ ZNANOSTI INTEHNIKE, PORTUGALSKA ODKRITJA, ŠPANSKA ODKRITJA, NOVI ZEMLJEVID SVETA IN DELITEV MONOPOLA NAD NOVOOSVOJENIMI DEŽELAMI MED ŠPANCI IN PORTUGALCI, POSLEDICE EVROPSKIH POSEGOV V ČEZMORSKE DEŽELE, POSLEDICE ODKRITIJ ZA EVROPO, HUMANIZEM IN RENESANSA, RENESANSA UMETNOSTI, REFORMACIJSKA GIBANJA V KATOLIŠKI EVROPI, LUTERANSTVO ALI DEŽELNOKNEŽJA SMER REFORMACIJE, KALVINIZEM, VLADARSKA SMER REFORMACIJE (ANGLIKANSTVO), PLEBEJSKA SMER REFORMACIJE - PREKRŠČEVALSTVO IN ŠTIFTARSTVO, RAZŠIRJENOST REFORMACIJE, KATOLIŠKA OBNOVA IN PROTIREFORMACIJA, KMEČKI UPORI, NEMŠKA KMEČKA VOJNA IN PROGRAM UPORNIH KMETOV, RAZŠIRJENOST KMEČKIH UPOROV)
TURŠKI VPADI, KMEČKI UPORI IN REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
(UVOD, POLITIČNA PODOBA SLOVENSKIH DEŽEL V 16. STOLETJU, TURŠKI VPADI V SLOVENSKE DEŽELE IN NJIHOVE POSLEDICE, GOSPODARSKI POLOŽAJ PODEŽELJA, KMEČKI UPORI, ZNAČILNOSTI KMEČKIH UPOROV, KOROŠKI PUNT LETA 1478, VSESLOVENSKI KMEČKI PUNT LETA 1515, HRVAŠKO-SLOVENSKI KMEČKI UPOR LETA 1573, DRUGI VSESLOVENSKI UPOR LETA 1635, UPOR LETA 1713 NA TOLMINSKEM, REFORMACIJA NA SLOVENSKEM)
PROCES INDUSTRIALIZACIJE V 19. STOLETJU
(ZAČETKI SODOBNE INDUSTRIALIZACIJE V ANGLIJI IN EVROPSKO GOSPODARSTVO, EVROPA V 2. POLOVICI 18. STOLETJA, VZROKI IN ZAČETEK INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE, NASTANEK IN VLOGA ŽELEZNICE, VPLIV INDUSTRIALIZACIJE NA GOSPODARSKE IN DRUŽBENE RAZMERE NA EVROPSKI CELINI, DRUŽBENE RAZMERE NA EVROPSKI CELINI, GOSPODARSKI LIBERALIZEM, NAPREDEK ZNANOSTI IN TEHNIKE V 1./2 19. STOLETJA, RAST INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE V 1./2 19. STOLETJA, ZAČETKI IDUSTRIALIZACIJE V AVSTRIJSKEM CESARSTVU (V SLOVENSKIH DEŽELAH), POSLEDICE INDUSTRIALIZACIJE, INDUSTRIALIZACIJA IN VZPON MEŠČANSTVA, ŽIVLJENJE ZGODNJEINDUSTRIJSKEGA PROLETARIATA, ZNAČINOSTI IN PRIDOBITVE DRUGE ZNANSTVENOTEHNIČE REVOLUCIJE, GOSPODARSKE KRIZE, POVEZOVANJE EVROPE S SVETOM, GOSPODARSKI IN POLITIČNI VZROKI KOLONIALNE NADVLADE INDUSTRIJSKIH DRŽAV, ŠIRJENJE EVROPSKEGA VPLIVA V SVETU V 19. STOLETJU, POSLEDICE SPREMEMB V PROMETU, SVETOVNI SELITVENI TOKOVI, VPLIV INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE NA ŽIVLJENSKE RAZMERE DRUŽBENIH SLOJEV, DELAVSTVO V EVROPI, DELOVNE IN ŽIVLJENSKE RAZMERE DELAVCEV, POLOŽAJ ŽENSKE)
SLOVENCI V AVSTRO-OGRSKI
(ZAČETEK USTAVNE DOBE IN VZROKI ZA UVEDBO DUALIZMA V HABSBURŠKI MONARHIJI, OD ČITALNIC K TABOROM, PRODIRANJE MODERNEGA KAPITALIZMA NA SLOVENSKO IN GOSPODARSKO-SOCIALNE, POSLEDICE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA, NASTAJANJE SLOVENSKEGA KAPITALA, KRIZA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN IZSELJEVANJE, SLOVENSKA DRUŠTVA, NASTANEK IN DELOVANJE SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK, ZAOSTROVANJE NACIONALNIH NASPROTIJ V AVSTRIJSKEM DELU MONARHIJE PRED I. SV. VOJNO)
BOLJŠEVIZEM, FAŠIZEM, NACIZEM
(UVOD, ZAČETEK I. SVETOVNE VOJNEBISTVENE ZNAČILNOSTI EVROPSKIH PARLAMENTARNIH DEMOKRACIJ, BOLJŠEVIKI IN OKTOBRSKA REVOLUCIJA LETA 1917, RAZCEP RUSKE SOCIALDEMOKRATSKE STRANKE, RUSIJA PRED I. SVETOVNO VOJNO, RUSIJA V I. SVETOVNI VOJNI, FEBRUARSKA BORŽUAZNO-DEMOKRATIČNA REVOLUCIJA, OKTOBRSKA REVOLUCIJA, SOVJETSKA ZVEZA MED OBEMA VOJNAMA, DRŽAVLJANSKA VOJNA, VOJNI KOMUNIZEM, NOVA EKONOMSKA POLITIKA, STALINOV VZPON NA OBLAST, FAŠIZEM V ITALIJI, NEMČIJA PO I. SVETOVNI VOJNI, WEIMARSKA REPUBLIKA, NEMČIJA V 30. LETIH, NEMŠKA ZUNANJA POLITIKA, JAPONSKA IN FAŠIZEM PO AZIJSKO, ZATON TOTALITARNIH GIBANJ, POVEČANJE PROTIFAŠISTIČNIH GIBANJ PRED 2. SVETOVNO VOJNO, ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA, POLITIČNI ZLOM FAŠIZMA IN NACIZMA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO, POLJSKO VPRAŠANJE, ZAČELA SE JE II. SVETOVNA VOJNA, OBLIKOVANJE PROTIFAŠISTIČNE KOALICIJE, NEONACIZEM IN NEOFAŠIZEM V SODOBNI EVROPI)
SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
(UVOD, ZAČETEK VOJNE NA SLOVENSKIH TLEH, NEMŠKI OKUPACIJSKI SISTEM, ITALIJANSKI OKUPACIJSKI SISTEM, MADŽARSKI OKUPACIJSKI SISTEM, NASTANEK NARODNEGA SVETA IN POLITIKA TRADICIONALNIH STRANK, USTANOVITEV PROTIIMPERIALISTIČNE FRONTE, NARODNOOSVOBODILNI ODPOR, OSVOBODILNA FRONTA IN POLITIKA KOMUNISTOV, LJUBLJANA, STREDIŠČE NARODNOOSVOBODILNEGA GIBANJA, TEMELJNE TOČKE OF, OBOROŽENE PODTALNE ORGANIZACIJE MEŠČANSKEGA TABORA, PROGRAM MEŠČANSKIH STRANK, RAZDELJENOST KATOLIŠKE DUHOVŠČINE IN CERKVE, RAZMAH OSVOBODILNEGA GIBANJA, ITALIJANSKA OFENZIVA, JUGOSLAVIJA V LETU 1942, DOLOMITSKA IZJAVA IN UTRDITEV KOMUNISTIČNEGA VODSTVA, KAPITULACIJA ITALIJE IN NJENE POSLEDICE, NASTANEK DOMOBRANSTVA, ODNOS JUGOSLOVANSKEGA OSVOBODILNEGA GIBANJA, RAZŠIRITEV NOG NA VSE SLOVENSKO OZEMLJE V LETIH 1944-1945, PARTIZANSKO ŠOLSTVO, ZDRAVSTVO IN KULTURA, RAZVOJ LJUDSKE OBLASTI IN POSTOPNI KOMUNISTIČNI PREVZEM OBLASTI, ZAOSTRITEV ODNOSOV V MEŠČANSKEM TABORU, MEDNARODNO PRIZNANJE NOG, BILANCA VOJNE, ODPORA IN DRŽAVLJANSKEGA SPOPADA)
SLOVENCI V PRVEM DESETLETJU PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
(SLOVENIJA OB KONCU VOJNE, OBDOBJE ADMINISTRATIVNEGA SOCIALIZMA IN OBNOVE, POLITIČNA ORGANIZIRANOST, OBRAČUN Z NASPROTNIKI, POVOJNA OPOZICIJA, NOTRANJA OPOZICIJA, GOSPODARSTVO, OBNOVA DRŽAVE, NACIONALIZACIJA, AGRARNA REFORMA, OBNOVA IN RAZVOJ INDUSTRIJE NA SLOVENSKEM, UNRRA, INDUSTRIALIZACIJA IN ELEKTRIFIKACIJA, ŽIVLJENJE V ČASU ADMINISTRATIVNEGA SOCIALIZMA, ZUNANJA POLITIKA - OHRANITEV SAMOSTOJNOSTI, SPOR Z INFORMBIROJEM, BOJ ZA MEJE, ZAČETKI SAMOUPRAVLJANJA)
MIROVNA GIBANJA IN ORGANIZACIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
(UVOD, MIROVNO PRIZADEVANJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI, POSLEDICE DRUGE SVETOVNE VOJNE IN NOV ODNOS DO MIRU, MIROVNA PRIZADEVANJA NA POLITIČNIH KONFERENCAH, MIROVNA KONFERENCA V PARIZU, OBLIKOVANJE MIROVNIH GIBANJ, NIČ VEČ VOJNE, A TUDI NE MIRU, BIPOLARNOST - POROK ZA MIR ALI POT V KONFLIKT, HLADNA VOJNA, OBOROŽEVALNA TEKMA MED VZHODOM IN ZAHODOM, NASTANEK VOJAŠKIH IN GOSPODARSKIH ZVEZ, USTANOVITEV ZVEZE NATO, GOSPODARSKO POVEZOVANJE ZAHODA - EGS, GOSPODARSKO IN POLITIČNO POVEZOVANJE DRŽAV VZHODNEGA BLOKA, REŠITEV KRIZNIH ŽARIŠČ V EVROPI, REŠEVANJE NEMŠKEGA VPRAŠANJA, AVSTRIJSKO VPRAŠANJE, TRŽAŠKO VPRAŠANJE, ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV, GIBANJE NEUVRŠČENIH, DEKOLONIZACIJA, MNOŽIČNA GIBANJA V PODPORO MIRU, GLASBA KOT UPOR MLADE GENERACIJE PROTI OBSTOJEČEMU STANJU, POLITIKA POPUŠČANJA NAPETOSTI, KONFERENCA O EVROPSKI VARNOSTI IN SODELOVANJU - KEVS, BOJ PROTI RASIZMU, SKRAJNEMU NACIONALIZMU IN DRUGIM RAZLIKAM MED LJUDMI, PROTESTI PROTI RASNI NESTRPNOSTI, PROTESTI PROTI NEONACIZMU, NESTRPNOSTI DO TUJCEV IN PRISELJENCEV, EMANCIPACIJA ŽENSK, BOJ ZA OHRANITEV RAVNOTEŽJA V NARAVI)