DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2006
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2006 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2006, avtorja Borisa Pavliha, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2005/06).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi.

Izdaja 2006 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje.

Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2006
Avtor:
Boris Pavliha
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 254 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2005
Zbirka:
Priročniki, št. 24
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-35-4
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladišču

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
ZGODNJE VISOKE KULTURE
Uvod, Čas in prostor nastanka prvih zgodnjih kultur, Prazgodovinska kultura, Zgodnja visoka kultura, Gospodarstvo zgodnjih visokih kultur, Mezopotamija in palestina, Egipt, Fenicija, Palestina, Indija, Kitajska, Začetki državnega razvoja, Značilnosti državne organizacije v Mezopotamiji, Sumerske mestne državice, Akadska država, Starobabilonsko kraljestvo, Asirsko kraljestvo, Novobabilonska država, Egipt (vojska, svečeniki), Palestina, Indija, Kitajska, Fenicija, Družbena zgradba in vsakdanje življenje, Vsakdanje življenje v Egiptu, Začetek in razvoj pisave, Indija, Kitajska, Feničanski črkopis, Kulturni dosežki visokih kultur, Znanje Egipčanov, Znanje Mezopotamcev, Razvoj, značilnosti in pomen prava, Gradbeništvo in druge umetnosti, Verska misel zgodnjih civilizacij
SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
Nastanek rimsko-nemškega cesarstva, Od krajin do dežel, Združitev slovenskega ozemlja pod Habsburžani, Vzpon in padec celjskih grofov, Kolonizacija, Premik slovensko-nemške narodnostne meje, Beg ljudi pred Turki proti sz, Sestava prebivalstva, Plemstvo in gradovi, Nastanek, delovanje in pomen deželnih stanov, Kmetje in vasi, Meščani in mesta, Značilnosti mestne uprave, Razvoj rudarstva in fužinarstva, Cerkvenoupravna organizacija
EVROPA IN SVET NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK
Uvod, Politične razmere v zahodni in srednji evropi na prehodu iz srednjega v novi vek, Vzpon meščanstva, Založništvo, Manufakture, Evropejci odkrivajo in osvajajo svet, Razvoj znanosti intehnike, Portugalska odkritja, Španska odkritja, Najpomembnejša odkritja, Novi zemljevid sveta in delitev monopola nad novoosvojenimi deželami med Španci in Portugalci, Posledice evropskih posegov v čezmorske dežele, Posledice odkritij za evropo, Humanizem in renesansa, Renesansa umetnosti, Reformacijska gibanja v katoliški evropi, Luteranstvo ali deželnoknežja smer reformacije, Kalvinizem, Vladarska smer reformacije (anglikanstvo), Plebejska smer reformacije - prekrščevalstvo in štiftarstvo, Razširjenost reformacije, Katoliška obnova in protireformacija, Kmečki upori, Vloga kmetov v gospodarstvu. , Nemška kmečka vojna in program upornih kmetov, Razširjenost kmečkih uporov
TURŠKI VPADI, KMEČKI UPORI IN REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
Uvod, Politična podoba slovenskih dežel v 16. stoletju, Turški vpadi v slovenske dežele in njihove posledice, Gospodarski položaj podeželja, Kmečki upori, Značilnosti kmečkih uporov, Koroški punt leta 1478, Vseslovenski kmečki punt leta 1515, Hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573, Drugi vseslovenski upor leta 1635, Upor leta 1713 na Tolminskem, Reformacija na Slovenskem
SLOVENCI V HABSBURŠKI MONARHIJI V PRVI POLOVICI 19. STOLETJA
Vpliv razsvetljenstva na reformiranje absolutnih monarhij, Razsvetljeni absolutizem v Evropi, Značilnost državne gospodarske politike, Obseg slovenskega ozemlja v 18. stoletju, Upravna razdelitev slovenskega ozemlja v 18. stoletju, Vojaška reforma, Socialno-gospodarska in kulturna slika, Slovenskega prostora, Šolstvo, Začetki slovenskega narodnega preporoda, Nova cerkvena politika, Ilirske province, Ponovno pod avstrijsko oblastjo, Dunajski kongres, Gospodarstvo in družba slovenskih dežel v predmarčni dobi, Narodno gibanje v predmarčni dobi, Revolucionarno leto 1848 v Habsburški monarhiji, Revolucija v Avstriji, Zemljiška odveza, Leto 1848 in Slovenci, Program zedinjene Slovenije, Časopisje, Vseslovanski kongres v Pragi in revolucija na Češkem, Revolucija na Madžarskem, Revolucija na Hrvaškem, Revolucija v Vojvodini, Bachov absolutizem, Modernizacija in idustializacija
PROCES INDUSTRIALIZACIJE V 19. STOLETJU
Začetki sodobne industrializacije v Angliji in evropsko gospodarstvo, Evropa v 2. polovici 18. stoletja, Vzroki in začetek industrijske proizvodnje, Nastanek in vloga železnice, Vpliv industrializacije na gospodarske in družbene razmere na evropski celini, Družbene razmere na evropski celini, Gospodarski liberalizem, Napredek znanosti in tehnike v 1. polovici 19. stoletja, Rast industrijske proizvodnje v 1. polovici 19. stoletja, Začetki idustrializacije v avstrijskem cesarstvu (v slovenskih deželah), Posledice industrializacije, Industrializacija in vzpon meščanstva, Življenje zgodnjeindustrijskega proletariata, Značinosti in pridobitve druge znanstvenotehniče revolucije, Gospodarske krize, Povezovanje Evrope s svetom, Gospodarski in politični vzroki kolonialne nadvlade industrijskih držav, Širjenje evropskega vpliva v svetu v 19. stoletju, Posledice sprememb v prometu, Svetovni selitveni tokovi, Vpliv industrijske revolucije na življenske razmere družbenih slojev, Delavstvo v Evropi, Delovne in življenske razmere delavcev, Položaj ženske
SLOVENCI V PRVI JUGOSLOVANSKI DRŽAVI
Uvod, Niška deklaracija, Odločitev Slovencev za jugoslovansko državo, Krfska deklaracija, Majniška deklaracija, Narodni svet za slovenijo , Združitev v kraljevino SHS, Boj Slovencev za meje , Meja z Avstrijo, Določanje meja na pariški mirovni konferenci, Slovenci v novi državi do diktature kralja Aleksandra, Od združitve do vidovdanske ustave, Obdobje parlamentarne demokracije, Obdobje diktature kralja Aleksandra, Slovenci v drugi polovici tridesetih let 20. stoletja, Življenje delavcev, Konec Kraljevine Jugoslavije, Kulturni in znanstveni tokovi, Položaj zamejskih Slovencev, Slovenci v Italiji, Slovenci v Avstriji, Slovenci na Madžarskem
SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Uvod, Začetek vojne na slovenskih tleh, Nemški okupacijski sistem, Italijanski okupacijski sistem, Madžarski okupacijski sistem, Nastanek narodnega sveta in politika tradicionalnih strank, Ustanovitev protiimperialistične fronte, Narodnoosvobodilni odpor, osvobodilna fronta in politika komunistov, Ljubljana, stredišče narodnoosvobodilnega gibanja, Temeljne točke OF, Oborožene podtalne organizacije meščanskega tabora, Program meščanskih strank , Razdeljenost katoliške duhovščine in cerkve , Razmah osvobodilnega gibanja , Italijanska ofenziva, Jugoslavija v letu 1942, Dolomitska izjava in utrditev komunističnega vodstva, Kapitulacija Italije in njene posledice, Nastanek domobranstva, Odnos jugoslovanskega osvobodilnega gibanja, Razširitev NOG na vse slovensko ozemlje v letih 1944-1945, Partizansko šolstvo, zdravstvo in kultura, Razvoj ljudske oblasti in postopni komunistični prevzem oblasti, Zaostritev odnosov v meščanskem taboru, Mednarodno priznanje NOG, Zaklučne operacije v Sloveniji konec vojne, Bilanca vojne, odpora in državljanskega spopada
ODPORNIŠKA GIBANJA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Uvod, Okupacijski sistemi, Kolaboracija, Splošne značilnosti odporniških gibanj, Pomen odporniških gibanj, Odpor proti nacizmu v Nemčiji
OD ZAVEZNIŠTVA DO HLADNE VOJNE
Uvod, Poljsko vprašanje, Začela se je druga svetovna vojna, Oblikovanje protifašistične koalicije, Mirovna konferenca v Parizu, Bipolarnost - nova značilnost sveta, Hladna vojna, Makartizem, Ustanovitev zveze NATO, Gospodarsko povezovanje zahoda - EGS, Gospodarsko in politično povezovanje držav vzhodnega bloka, Oboroževalna tekma, Lokalna vojna žarišča, Bližnji vzhod, Vietnamska vojna, Afganistanska vojna, Kubanska kriza, Gašenje kriznih žarišč v Evropi, Avstrijsko vprašanje, Tržaško vprašanje, Dekolonizacija, Začetki gibanja neuvrščenih, Organizacija združenih narodov