DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2013
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2013 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Posodobljeni priročnik Zgodovina na maturi 2013, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2012/13).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi. Izdaja je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi še večje. Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.


 
Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2013
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o.
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 260 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2012
Zbirka:
Priročniki, št. 55
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6868-17-4
Cena:
15,70 EUR
Dosegljivost:
Opuščen programKazalo vsebine Kazalo vsebine
Od mestnih držav do prvih imperijev
Prve visoke kulture
Egipt
Sumerske mestne državice
Akadska država
Starobabilonsko kraljestvo
Asirsko kraljestvo
Novobabilonska država
Egipt
    Egipčanska država
Družbena zgradba
Grki
Egejski svet v bronasti dobi
Kreta
Troja
Mikene
Naseljevanje
Velika grška kolonizacija
Grški polis in njegove posebnosti
Glavne značilnosti različnih oblik vladavine v polisih
Značilnosti politične, vojaške, družbene in gosp. ureditve Šparte
    Ljudska ali narodna skupščina - APELA
Značilnosti politične, družbene, gospodarske in vojaške ureditve Aten ter spreminjanje le-teh
Zlata doba Aten
Grško - Perzijske vojne
Peloponeška vojna
Obseg, pomen in značilnosti imperija Aleksandra Makedonskega
    Aleksander III. Veliki 356 - 323
Rimljani
Nastanek Rima in doba kraljestva
Rimska država - kraljevina (753-510 pr. n. št.)
Glavne značilnosti obdobja rimske republike
Boj plebejcev za enakopravnost
Organizacija republike
Obdobje rimskega cesarstva (značilnosti principata in dominata)
    II. triumvirat in njegov razpad
    Avgustov principat in začetki cesarstva
    Upravne reforme
Vojska
Kriza cesarske oblasti
Dioklecijanove reforme
Razvoj in spremembe v organizaciji rimske družbe v posameznih obdobjih rimske države
Vzpon, razsežnost in propad imperija
Rimska uprava v Sredozemlju
Rim kot prestolnica imperija
    Romanizacija imperija
    Konstantin Veliki (312 - 337)
Značilnosti sužnjelastniške družbe
Antična kulturna dediščina na tleh današnje Slovenije
Antična doba na Slovenskem
Sledi grške civilizacije med mitom in resnico
Kelti na Slovenskem
Rimska osvojitev našega ozemlja
Rimska mesta
Poetoviona, Emona, Celeia (status, skupne značilnosti in posebnosti, arheološka dediščina)
Značilnosti romanizacije na tleh današnje Slovenije
Rimsko podeželje
Gospodarstvo na tleh današnje Slovenije v rimskem obdobju
    Kmetijstvo
    Obrt
    Rudarstvo
    Trgovina
    Razvoj cestnega omrežja
Rimsko kulturno izročilo
Arheološka antična dediščina na Slovenskem
Posebnosti religij v rimski dobi na našem ozemlju (staroselska religija, grško-rimski panteon, mitraizem, krščanstvo)
Bitka pri Frigidu
Različni modeli vladanja
Od razpada zahodnega dela rimskega cesarstva do stanovskih monarhij
Dokončna razdelitev rimskega cesarstva na dva dela
Gospodarski, družbeni in politični vzroki in posledice popada zahodnorimskega imperija ter Zahod kmalu propade, močnejši Vzhod postane ena najpomembnejših srednjeveških držav
Vzhodnorimska država
Oblikovanje fevdalne družbe in njene značilnosti
Med posvetno in cerkveno oblastjo
Oblikovanje stanovskega reda in njegove značilnosti
Nastanek in način delovanja srednjeveškega Rimsko-nemškega cesarstva (Rimsko-nemška država)
Nastanek in značilnosti italijanskih mestnih držav
Papeška država in vloga papežev
Investiturni boj
Med absolutizmom in parlamentarizmom
Nizozemski osvobodilni boj proti španski nadoblasti in začetki parlamentarne ureditve
Razvoj Anglije ter spopad med privrženci absolutizma in parlamenta
Uspehi in neuspehi absolutnih monarhij (Španija, Francija in Rusija)
Izvori in značilnosti razsvetljenskih idej ter njihovi avtorji
Vpliv razsvetljenskih idej in njihov vpliv na reformne poskuse (na primeru Prusije in Avstrije)
Prusija
Habsburška monarhija
Etnične, družbene in gospodarske spremembe
Srednjeveška kolonizacija
Etnične, gospodarske in družbene posledice srednjeveške kolonizacije
    Pojasnitev POJMA KOLONIZACIJE
    Vsakdanje življenje
Velika geografska odkritja
Pomembna geografska odkritja in oblikovanje kolonialnih imperijev
Menjava dobrin in idej po geografskih odkritjih
Humanizem in renesansa
Šolstvo, tisk, širjenje pismenosti
Reformacija
    Luteranstvo ali deželnoknežja smer reformacije
    Vladarska smer reformacije (anglikanstvo)
    Plebejska smer reformacije - prekrščevalstvo in štiftarstvo
Katoliška in protestantska Evropa, protireformacija in katoliška obnova
Gospodarski razvoj
Srednjeveška mesta
Zgodnji kapitalizem: založništvo, manufakture
Merkantilizem in fiziokratizem
Vzroki in značilnost začetkov industrializacije v Angliji ter industrijska revolucija
Razvoj zgodovinskih dežel in Slovenci
Slovani
Med Alpskimi Slovani v Vzhodnih Alpah
Karantanija
Pokristjanjevanje
Konec karantanske samostojnosti
Spodnja Panonija
Slovenski prostor in začetki zgodovinskih dežel
Slovenski prostor v srednjeveškem Rimsko-nemškem cesarstvu
Oblikovanje zgodovinskih dežel, v katerih so živeli Slovenci
Fevdalne rodbine in boji za oblikovanje dinastičnih ozemelj
Značilnosti, razlike in podobnosti srednjeveških mest
Habsburška monarhija in Slovenci
Turški vpadi in modernizacija habsburških dežel
Gospodarski položaj podeželja
Kmečki upori
    Značilnosti kmečkih uporov
    Koroški punt leta 1478
    Vseslovenski kmečki punt leta 1515
    Hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573
    Drugi »vseslovenski upor« leta 1635
    Upor leta 1713 na Tolminskem
Reformacija na Slovenskem
Protireformacija na Slovenskem
Reforme Marije Terezije
    Obseg slovenskega ozemlja v 18. stoletju
    Upravna razdelitev slovenskega ozemlja v 18. stoletju
    Vojaška reforma
    Socialno-gospodarska in kulturna slika slovenskega prostora
    Šolstvo
    Začetki slovenskega narodnega preporoda
    Nova cerkvena politika
Vzpon meščanstva in uveljavitev parlamentarizma
Revolucije meščanov
Pomen razsvetljenih idej za oblikovanje modernih predstav o državi in državljanstvu
Upor ameriških kolonistov proti Veliki Britaniji in oblikovanje ZDA
Francoska revolucija leta 1789 in odziv nanjo
    Politične pravice žensk
Napoleonska Francija in Evropa
Francosko cesarstvo
Odpor konservativnih sil in ureditev Evrope na dunajskem kongresu
Doba meščanov
Oblikovanje predstav o meščanski družbi in njenih idealov
Meščanske revolucije v 19. stoletju
Uveljavljanje ustavnega reda in parlamentarizma ter oblikovanje političnih strank in njihov odnos do vprašanja volilne pravice
Od nacionalnih gibanj do 1. svetovne vojne
Narodna gibanja in nacionalne države
Revolucija leta 1848 v Evropi
Oblikovanje nacionalnih držav v Evropi: preobrazba tradicionalnih sil in nastanek novih držav (Italija, Nemčija)
    Nemško nacionalno vprašanje
Večnacionalna cesarstva v Evropi (Habsburška monarhija - Avstrijsko cesarstvo - Avstro-Ogrska, ruski imperij, osmansko cesarstvo)
Ustvarjanje imperijev in delitev sveta
Evropa odkriva druge celine - vzroki in posledice oblikovanja imperijev ter tekmovanje v osvajanju ozemelj in širjenja vpliva
Nove ideologije: nacionalizem, šovinizem, rasizem, socializem
Oblikovanje taborov nasprotujočih si evropskih velikih sil in zastrašujoči se spori med njimi do leta 1914
Slovensko nacionalno preoblikovanje
Oblikovanje slovenskega narodnega gibanja in marčna revolucija leta 1848
Nastajanje Slovencev kot modernega naroda
Oblikovanje zahteve po Zedinjeni Sloveniji leta 1848 in slovenska politika neposredno po marčni revoluciji
Modernizacija življenja in politična diferenciacija
Gospodarska modernizacija
Vpliv gospodarskih kriz na Slovence in izseljevanje
Modernizacija političnega življenja: Slovenci v ustavni dobi
Slovensko narodno gibanje postane množično: Doba taborov
Obdobje narodne sloge
Oblikovanje nazorskih in političnih taborov in strank v drugi polovici 19. stoletja
Slovenci in drugi narodi
Različni koncepti v okviru jugoslovanske ideje
Razvoj demokracije
Pojmovanje demokracije pred 1. svetovno vojno; delitev oblasti na tri veje
Demokratični sistemi med svetovnima vojnama
Versajska ureditev sveta
Značilnosti ureditve in političnega razvoja v državah z demokratično ureditvijo ter kriza demokracije po 1. svetovni vojni
Weimarska Nemčija
Totalitarni sistemi
Vzpon fašizma in značilnosti ureditve fašistične Italije
Širjenje fašističnih idej v drugih državah
Značilnosti nacionalsocializma v Nemčiji
Revolucija v Rusiji in prihod boljševizma na oblast
Stalinov vzpon na oblast
Španska državljanska vojna
Svet po padcu berlinskega zidu
Konec hladne vojne in širitev demokracije po Evropi
Politične spremembe v drugih delih sveta
Demokratična ureditev v sodobnem svetu in težave pri njenem uveljavljanju
Sodelovanje in konflikti v 20. stoletju
Prva in druga svetovna vojna
Prva svetovna vojna, njen potek in mirovne pogodbe po koncu vojne
Druga svetovna vojna kot totalna vojna in njene posledice
Hladna vojna - ne vojna ne mir
Nasprotja med zmagovalkami 2. svetovne vojne in vzroki za povojno blokovsko delitev sveta
Bipolarnost in oblikovanje dveh nasprotujočih si sil političnih, vojaških in gospodarskih povezav
Zahodni svet pod vodstvom ZDA
Komunistični svet pod vodstvom Sovjetske zveze
Protislovja hladne vojne
Oboroževalna tekma in njene posledice
Krizna žarišča v Evropi
    Tržaško vprašanje
Krizna žarišča po svetu
    Bližnji vzhod
    Vietnamska vojna
    Afganistanska vojna
    Kubanska kriza
Svetovno povezovanje
Ustanovitev in delovanje OZN in njenih organizacij ter vloga OZN pri povezovanju držav in reševanju svetovnih problemov
Gospodarski razvoj in njegova nihanja
Gospodarski razvoj po 1. svetovni vojni in svetovna gospodarska kriza
Hiter gospodarski razvoj po 2. svetovni vojni
EGS in začetki evropskega povezovanja
Spremembe in povezovanja po svetu
Dekolonizacija in njene posledice
Povezovanje tretjega sveta ter poskusi reševanja njegovih gospodarskih in socialnih težav
Gibanje neuvrščenih
Teroristična gibanja in njihov vpliv na svet
Moderni terorizem, teroristične skupine in različni pogledi na teroristično dejavnost
Oblike terorizma
Razvoj slovenskega naroda v 20. stoletju
Nacionalni položaj slovenskega naroda
Slovenci med 1. svetovno vojno
Nastanek in razvoj prve Jugoslavije ter položaj slovenskega naroda v njej
    Boj za meje
    Obdobje diktature kralja Aleksandra
Konec kraljevine Jugoslavije
Gospodarski in kulturni razvoj Slovencev v prvi Jugoslaviji
Položaj zamejskih Slovencev
Položaj slovenskega naroda med 2. svetovno vojno
    Okupacijski sistemi
    Nastanek narodnega sveta in politika tradicionalnih strank
    NOB, Osvobodilna fronta in politika komunistov
    Ljubljana, središče narodnoosvobodilnega gibanja
    Temeljne točke OF
    Oborožene podtalne organizacije meščanskega tabora
    Program meščanskih strank
    Slovenska zaveza
    Razdeljenost katoliške duhovščine in cerkve
    Razmah osvobodilnega gibanja
    Italijanska ofenziva
    Jugoslavija v letu 1942
Komunistični prevzem oblasti
    Dolomitska izjava in utrditev komunističnega vodstva
    Kapitulacija Italije in njene posledice
    Nastanek domobranstva
    Odnos do jugoslovanskega osvobodilnega gibanja
    Razširitev NOG na vse slovensko ozemlje v letih 1944 - 1945
    Partizansko šolstvo, zdravstvo in kultura
    Razvoj ljudske oblasti in postopni komunistični prevzem oblasti
    Zaostritev odnosov v meščanskem taboru
    Mednarodno priznanje NOG
    Zaključne operacije v Sloveniji in konec vojne
    Bilanca vojne, odpora in državljanskega spopada
Značilnosti komunistične oblasti v prvem povojnem obdobju in po sporu s Sovjetsko zvezo
    Obdobje administrativnega socializma in obnove
    Politična organiziranost
    Obračun z nasprotniki
    Povojna opozicija
    Gospodarstvo
    UNRRA
    Obnova in razvoj industrije na Slovenskem
    Življenje v času administrativnega socializma
    Spor z Informbirojem
    Boj za meje
    Začetki samoupravljanja
Položaj slovenskega naroda v drugi Jugoslaviji
Gospodarski in kulturni razvoj Slovenije v drugi polovici 20. stoletja
Osamosvojitev Slovenije
Kriza v Jugoslaviji v osemdesetih letih 20. stoletja in demokratizacija v Sloveniji
Gospodarska kriza in administrativni ukrepi
Začetek slovensko-srbskega spora
Alternativna kultura
    Laibach - sotočje ideologije in kulture
    Kulturna opozicija
Dr. Janez Drnovšek postane član predsedstva SFRJ
57. številka Nove revije s prispevki za slovenski narodni program in z zahtevami po demokratizaciji (februar 1987)
»Slovenska pomlad«
    Nastanek prvih zvez - strank
    Majniška deklaracija in Temeljna listina
    Jože Pučnik
Prve večstrankarske volitve in začetek parlamentarizma
Osamosvajanje Slovenije in osamosvojitvena vojna
    Poseg JLA, obramba Slovenije
    Mednarodno priznanje Republike Slovenije in vključevanje v
    evropske in svetovne povezave
Vojna se širi
Dokončni razpad Jugoslavije
Državna ureditev Republike Slovenije
Socialne, gospodarske in politične posledice osamosvojitve
Manjšine
Slovenci v svetu
LITERATURA