DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2007
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2007 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2007, avtorja Borisa Pavliha, nadzorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2006/07).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi.

Izdaja 2007 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje.

Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2007
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 254 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2006
Zbirka:
Priročniki, št. 30
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
961-6287-45-1
Dosegljivost:
Opuščen program

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
ZGODNJE VISOKE KULTURE
Uvod
Čas in prostor nastanka prvih zgodnjih kultur
Prazgodovinska kultura
Zgodnja visoka kultura
Gospodarstvo zgodnjih visokih kultur
Mezopotamija in Palestina
Egipt
Fenicija
Palestina
Indija
Kitajska
Začetki državnega razvoja
Značilnosti državne organizacije v Mezopotamiji
Sumerske mestne državice
Akadska država
Starobabilonsko kraljestvo
Asirsko kraljestvo
Novobabilonska država
Egipt
Vojska
Svečeniki
Palestina
Indija
Kitajska
Fenicija
Družbena zgradba in vsakdanje življenje
Vsakdanje življenje v Egiptu
Začetek in razvoj pisave
Indija
Kitajska
Feničanski črkopis
Kulturni dosežki visokih kultur
Znanje Egipčanov
Znanje Mezopotamcev
Razvoj, značilnosti in pomen prava
Gradbeništvo in druge umetnosti
Verska misel zgodnjih civilizacij
SLOVENSKO OZEMLJE V POZNOANTIČNI IN ZGODNJI SREDNJEVEŠKI DOBI
Postopno širjenje rimske oblasti v zahodnoalpski in predalpski prostor
Ustanovitev aquileie
Rimska osvajanja
Rimska upravna ureditev vzhodnoalpskega in predalpskega prostora
Gospodarski razvoj v rimskem obdobju
Kmetijstvo
Obrt
Rudarstvo
Trgovina
Razvoj cestnega omrežja
Rimski kulturni vpliv
Materialna kultura
Podeželska naselja
Duhovna kultura na Slovenskem
Kriza rimskega imperija v pozni antiki je zajela tudi naše kraje
Zgodnji srednji vek
Slovani
Naselitev Slovanov v vzhodne Alpe
Odnos Slovanov do staroselcev
Nastanek Karantanije
Samova plemenska zveza
Pokristjanjevanje
Konec karantanske samostojnosti in združitev današnjega slovenskega etničnega prostora pod Franki
Spodnja Panonija
SREDNJEVEŠKA MESTA IN PODEŽELJE
Uvod
Srednjeveška mesta
Križarske vojne
Zunanja podoba in velikost mest
Značilnosti mestne uprave
Gospodarstvo srednjeveških mest
Organizacija srednjeveške trgovine
Denar in denarno poslovanje
Začetki zgodnjekapitalistične proizvodnje
Založništvo
Manufakture
Položaj meščanov in življenje v srednjeveških mestih
Sloji mestnega prebivalstva
Življenje v mestih
Higiena
Delovni dan in prehrana
Oblačila
Vzgoja
Vpliv mest na celotno srednjeveško družbo
Srednjeveško podeželje
Širjenje življenjskega prostora in posledice agrarne kolonizacije
Politične in etnične spremembe v Evropi
Nemška vzhodna kolonizacija
Iberski polotok
Nemška kolonizacija na Slovenskem
Iz življenja kmeta v visokem srednjem veku
Vsakdanje življenje
Iz življenja zemljiškega gospoda
Duhovščina
Gospodarski prelom v 2. polovici 14. stoletja
TURŠKI VPADI, KMEČKI UPORI IN REFORMACIJA NA SLOVENSKEM
Uvod
Politična podoba slovenskih dežel v 16. Stoletju
Turški vpadi v slovenske dežele in njihove posledice
Gospodarski položaj podeželja
Kmečki upori
Značilnosti kmečkih uporov
Koroški punt leta 1478
Vseslovenski kmečki punt leta 1515
Hrvaško-slovenski kmečki upor leta 1573
Drugi vseslovenski upor leta 1635
Upor leta 1713 na Tolminskem
Reformacija na Slovenskem
SLOVENCI V HABSBURŠKI MONARHIJI V PRVI POLOVICI 19.ST
Vpliv razsvetljenstva na reformiranje absolutnih monarhij
Razsvetljeni absolutizem v Evropi
Značilnost državne gospodarske politike
Obseg slovenskega ozemlja v 18.stoletju
Upravna razdelitev slovenskega ozemlja v 18.stoletju
Vojaška reforma
Socialno-gospodarska in kulturna slika slovenskega prostora
Šolstvo
Začetki slovenskega narodnega preporoda
Nova cerkvena politika
Ilirske province
Ponovno pod avstrijsko oblastjo
Dunajski kongres
Gospodarstvo in družba slovenskih dežel v predmarčni dobi
Narodno gibanje v predmarčni dobi
Revolucionarno leto 1848 v Habsburški monarhiji
Revolucija v Avstriji
Zemljiška odveza
Leto 1848 in Slovenci
Program zedinjene Slovenije
Časopisje
Vseslovanski kongres v Pragi in revolucija na Češkem
Revolucija na Madžarskem
Revolucija na Hrvaškem
Revolucija v Vojvodini
Bachov absolutizem
Modernizacija in industializacija
OD ZDRUŽITVE ITALIJE IN NEMČIJE DO KONCA I. SVETOVNE VOJNE
Italijansko nacionalno gibanje v prvi polovici 19.stoletja
Poskus združitve Italije leta 1848
Združitev Italije v drugi polovici 19.stoletja
Nemško nacionalno vprašanje v letu 1848
Združevanje Nemčije 1864-1871
Spremenjeno razmerje sil v Evropi in težnje novih držav po kolonijah
Evropa pred prvo svetovno vojno
Prva svetovna vojna
SLOVENCI V PRVI JUGOSLOVANSKI DRŽAVI
Uvod
Niška deklaracija
Odločitev Slovencev za jugoslovansko državo
Krfska deklaracija
Majniška deklaracija
Narodni svet za Slovenijo
Združitev v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev
Boj Slovencev za meje
Meja z Avstrijo
Določanje meja na pariški mirovni konferenci
Slovenci v novi državi do diktature kralja Aleksandra
Od združitve do vidovdanske ustave
Obdobje parlamentarne demokracije
Obdobje diktature kralja Aleksandra
Slovenci v drugi polovici tridesetih let 20.stoletja
Življenje delavcev
Konec kraljevine Jugoslavije
Kulturni in znanstveni tokovi
Položaj zamejskih Slovencev
Slovenci v Italiji
Slovenci v Avstriji
Slovenci na Madžarskem
ODPORNIŠKA GIBANJA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Uvod
Okupacijski sistemi
Kolaboracija
Odporniška gibanja in njihovi cilji
Značilnosti najmočnejših odporniških gibanj
Francija
Italija
Grčija
Poljska
Odpor proti nacizmu v Nemčiji
SLOVENCI V PRVIH DVEH DESETLETJIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Slovenci ob koncu vojne
Obdobje administrativnega socializma in obnove
Politična organiziranost
Obračun z nasprotniki
Povojna opozicija
Notranja opozicija
Gospodarstvo
Obnova države
Nacionalizacija
Agrarna reforma
Obnova in razvoj industrije na Slovenskem
Unrra
Industrializacija in elektrifikacija
Življenje v času administrativnega socializma
Zunanja politika - ohranitev samostojnosti
Spor z informbirojem
Boj za meje
Začetek samoupravljanja
Zunanja politika
Partijski liberalizem
NAMESTO ZAVEZNIŠTVA HLADNA VOJNA
Uvod
Poljsko vprašanje
Začela se je druga svetovna vojna
Oblikovanje protifašistične koalicije
Mirovna konferenca v Parizu
Bipolarnost - nova značilnost sveta
Hladna vojna
Makartizem
Ustanovitev zveze NATO
Gospodarsko povezovanje zahoda - EGS
Gospodarsko in politično povezovanje držav vzhodnega bloka
Oboroževalna tekma
Lokalna vojna žarišča
Bližnji vzhod
Vietnamska vojna
Afganistanska vojna
Kubanska kriza
Gašenje kriznih žarišč v Evropi
Avstrijsko vprašanje
Tržaško vprašanje
Dekolonizacija
Začetki gibanja neuvrščenih
Organizacija združenih narodov