DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2008
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2008 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2008, avtorja Borisa Pavliha, nazorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina (za leto 2007/08).

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi.

Izdaja 2008 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje.

Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2008
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 254 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2007
Zbirka:
Priročniki, št. 34
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-52-4
Cena:
14,90 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
ANTIČNA KULTURNA TRADICIJA
Uvod
Naseljevanje
Grški Polis
Grki - začetki demokracije
Atene
Zlata doba Aten
Šparta
Sodelovanje in tekmovalnost med grškimi polisi
Politična razdrobljenost
Grško - Perzijske vojne
Peloponeška vojna
Grška kolonizacija
Posledice kolonizacije
Posledice kolonizacije za kolonizirane dežele
Kulturno izročilo in njegov vpliv na kasnejša obdobja
Etične vrednote medicine
Literarno ustvarjanje
Grško zgodovinopisje
Zemplepis
Rimska kulturna tradicija in njen vpliv na poznejši evropski razvoj
Etruščani
Rimljani
Rimska družba
Rimska država - kraljevina (753 pr. n. št. - 509 pr. n. št.)
Padec monarhije in nastanek aristokratske republike
Boj plebejcev za enakopravnost
Organizacija republike
Zunanja politika rimske države
Vzpon Rima k oblasti nad svetom
Rimska uprrava v sredozemlju
Grški in etruščamski vpliv
Rimsko pravo
Arhitektura in infrastruktura naselij
Znani spomeniki rimske arhitekture
Rimska znanost
Julij Cezar in njegova reforma koledarja
Desežki medicine
Rimsko zgodovinopisje
Rimska filozofija
Tehnika in tehnologija
Drugi pomembni dosežki rimske civikizacije
Stensko slikarstvo, oblikovanje krajine
Religija
SLOVENSKO OZEMLJE V RIMSKI IN ZGODNJI SREDNJEVEŠKI DOBI
Postopno širjenje rimske oblasti v zahodnoalpski in predalpski prostor
Ustanovitev aquileie
Rimska osvajanja
Rimska upravna ureditev vzhodnoalpskega in predalpskega prostora
Gospodarski razvoj v rimskem obdobju
Kmetijstvo
Obrt
Rudarstvo
Trgovina
Razvoj cestnega omrežja
Rimski kulturni vpliv
Materialna kultura
Podeželska naselja
Duhovna kultura na Slovenskem
Kriza rimskega imperija v pozni antiki je zajela tudi naše kraje
Zgodnji srednji vek
Slovani
Naselitev Slovanov v vzhodne Alpe
Odnos Slovanov do staroselcev
Nastanek Karantanije
Samova plemenska zveza
Pokristjanjevanje
Konec karantanske samostojnosti in združitev današnjega slovenskega etničnega prostora pod Franki
Spodnja Panonija
SREDNJEVEŠKA MESTA IN PODEŽELJE
Uvod
Srednjeveška mesta
Križarske vojne
Zunanja podoba in velikost mest
Značilnosti mestne uprave
Gospodarstvo srednjeveških mest
Organizacija srednjeveške trgovine
Denar in denarno poslovanje
Začetki zgodnjekapitalistične proizvodnje
Založništvo
Manufakture
Sloji mestnega prebivalstva
Življenje v mestih
Higiena
Delovni dan in prehrana
Oblačila
Vzgoja
Vpliv mest na celotno srednjeveško družbo
Srednjeveško podeželje
Politične in etnične spremembe v Evropi
Nemška vzhodna kolonizacija
Iberski polotok
Nemška kolonizacija na Slovenskem
Iz življenja kmeta v visokem srednjem veku
Vsakdanje življenje
Iz življenja zemljiškega gospoda
Duhovščina
Gospodarski prelom v 2. polovici 14. stoletja
SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
Nastanek Rimsko-Nemškega Cesarstva
Od krajin do dežel
Združitev slovenskega ozemlja pod Habsburžani
Vzpon in padec celjskih grofov
Kolonizacija
Premik slovensko-nemške narodnostne meje
Beg ljudi pred turki proti severozahodu
Sestava prebivalstva
Plemstvo in gradovi
Nastanek, delovanje in pomen deželnih stanov
Kmetje in vasi
Meščani in mesta
Značilnosti mestne uprave
Razvoj rudarstva in fužinarstva
Cerkvenoupravna organizacija
RAZSVETLJENSTVO IN FRANCOSKA REVOLUCIJA
Razsvetljenstvo
Merkantilizem in fiziokratizem
Razsvetljeni absolutizem
Habsburška monarhija
Razvojne prednosti Velike Britanije
Francija pred revolucijo
Potek revolucije v letih 1789 - 1791
Radikalizacija v letu 1792
Republika med leti 1792 - 1794
Termidor med leti 1794 - 1799
Francija od leta 1800 dalje
Napoleonove vojne
Celinska zapora
SLOVENCI V HABSBURŠKI MONARHIJI V PRVI POLOVICI 19.STOLETJA
Vpliv razsvetljenstva na reformiranje absolutnih monarhij
Razsvetljeni absolutizem v Evropi
Značilnost državne gospodarske politike
Obseg slovenskega ozemlja v 18.stoletju
Upravna razdelitev slovenskega ozemlja v 18.stoletju
Vojaška reforma
Socialno-gospodarska in kulturna slika slovenskega prostora
Šolstvo
Začetki slovenskega narodnega preporoda
Nova cerkvena politika
Ilirske province
Ponovno pod avstrijsko oblastjo
Dunajski kongres
Gospodarstvo in družba slovenskih dežel v predmarčni dobi
Narodno gibanje v predmarčni dobi
Revolucionarno leto 1848 v Habsburški monarhiji
Revolucija v Avstriji
Zemljiška odveza
Leto 1848 in Slovenci
Program Zedinjene Slovenije
Časopisje
Vseslovanski kongres v Pragi in revolucija na Češkem
Revolucija na Madžarskem
Revolucija na Hrvaškem
Revolucija v Vojvodini
Bachov absolutizem
Modernizacija in industializacija
OD ZDRUŽITVE ITALIJE IN NEMČIJE DO KONCA I. SVETOVNE VOJNE
Italijansko nacionalno gibanje v prvi polovici 19.stoletja
Poskus združitve Italije leta 1848
Združitev Italije v drugi polovici 19.stoletja
Nemško nacionalno vprašanje v letu 1848
Združevanje Nemčije 1864-1871
Spremenjeno razmerje sil v Evropi in težnje novih držav po kolonijah
Evropa pred I. svetovno vojno
I. svetovna vojna
SLOVENCI V PRVI JUGOSLOVANSKI DRŽAVI
Uvod
Niška deklaracija
Odločitev Slovencev za jugoslovansko državo
Krfska deklaracija
Majniška deklaracija
Narodni svet za Slovenijo
Združitev v Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev (SHS)
Boj Slovencev za meje
Meja z Avstrijo
Določanje meja na pariški mirovni konferenci
Slovenci v novi državi do diktature kralja Aleksandra
Od združitve do vidovdanske ustave
Obdobje parlamentarne demokracije
Obdobje diktature kralja Aleksandra
Slovenci v drugi polovici tridesetih let 20.stoletja
Življenje delavcev
Konec kraljevine Jugoslavije
Kulturni in znanstveni tokovi
Položaj zamejskih Slovencev
Slovenci v Italiji
Slovenci v Avstriji
Slovenci na Madžarskem
SLOVENCI V PRVIH DVEH DESETLETJIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Slovenija ob koncu vojne
Obdobje administrativnega socializma in obnove
Politična organiziranost
Obračun z nasprotniki
Povojna opozicija
Notranja opozicija
Gospodarstvo
Obnova države
Nacionalizacija
Agrarna reforma
Obnova in razvoj industrije na Slovenskem
UNRRA
Industrializacija in elektrifikacija
Življenje v času administrativnega socializma
Zunanja politika - ohranitev samostojnosti
Spor z Informbirojem
Boj za meje
Začetek samoupravljanja
NAMESTO ZAVEZNIŠTVA HLADNA VOJNA
Uvod
Poljsko vprašanje
Začela se je druga svetovna vojna
Oblikovanje protifašistične koalicije
Mirovna konferenca v Parizu
Bipolarnost - nova značilnost sveta
Hladna vojna
Makartizem
Ustanovitev zveze NATO
Gospodarsko povezovanje zahoda - EGS
Gospodarsko in politično povezovanje držav vzhodnega bloka
Oboroževalna tekma
Lokalna vojna žarišča
Bližnji vzhod
Vietnamska vojna
Afganistanska vojna
Kubanska kriza
Gašenje kriznih žarišč v Evropi
Avstrijsko vprašanje
Tržaško vprašanje
Dekolonizacija
Začetki gibanja neuvrščenih
Organizacija Združenih Narodov