DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2009
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2009 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2009, avtorja Borisa Pavliha, nazorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina za šolsko leto 2008/09.

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi.

Izdaja 2009 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje.

Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2009
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 258 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2008
Zbirka:
Priročniki, št. 38
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-63-0
Cena:
14,90 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
ANTIČNA KULTURNA TRADICIJA
Uvod
Naseljevanje
Grški Polis
Grki - začetki demokracije
Atene
Zlata doba Aten
Šparta
Sodelovanje in tekmovalnost med grškimi polisi
Politična razdrobljenost
Grško - Perzijske vojne
Peloponeška vojna
Grška kolonizacija
Posledice kolonizacije
Posledice kolonizacije za kolonizirane dežele
Kulturno izročilo in njegov vpliv na kasnejša obdobja
Etične vrednote medicine
Literarno ustvarjanje
Grško zgodovinopisje
Zemljepis
Rimska kulturna tradicija in njen vpliv na poznejši evropski razvoj
Etruščani
Rimljani
Rimska družba
Rimska država - kraljevina (753 pr. n. št. - 509 pr. n. št.)
Padec monarhije in nastanek aristokratske republike
Boj plebejcev za enakopravnost
Organizacija republike
Zunanja politika rimske države
Vzpon Rima k oblasti nad svetom
Rimska uprava v sredozemlju
Grški in etruščamski vpliv
Rimsko pravo
Arhitektura in infrastruktura naselij
Znani spomeniki rimske arhitekture
Rimska znanost
Julij Cezar in njegova reforma koledarja
Desežki medicine
Rimsko zgodovinopisje
Rimska filozofija
Tehnika in tehnologija
Drugi pomembni dosežki rimske civikizacije
Stensko slikarstvo, oblikovanje krajine
Religija
SLOVENSKO OZEMLJE V RIMSKI IN ZGODNJI SREDNJEVEŠKI DOBI
Postopno širjenje rimske oblasti v zahodnoalpski in predalpski prostor
Ustanovitev Aquileie
Rimska osvajanja
Rimska upravna ureditev vzhodnoalpskega in predalpskega prostora
Gospodarski razvoj v rimskem obdobju
Kmetijstvo
Obrt
Rudarstvo
Trgovina
Razvoj cestnega omrežja
Rimski kulturni vpliv
Materialna kultura
Podeželska naselja
Duhovna kultura na Slovenskem
Kriza rimskega imperija v pozni antiki je zajela tudi naše kraje
Zgodnji srednji vek
Slovani
Naselitev Slovanov v vzhodne Alpe
Odnos Slovanov do staroselcev
Nastanek Karantanije
Samova plemenska zveza
Pokristjanjevanje
Konec karantanske samostojnosti in združitev današnjega slovenskega etničnega prostora pod Franki
Spodnja Panonija
SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
Nastanek Rimsko-Nemškega Cesarstva
Od krajin do dežel
Združitev slovenskega ozemlja pod Habsburžani
Vzpon in padec celjskih grofov
Kolonizacija
Premik slovensko-nemške narodnostne meje
Beg ljudi pred turki proti severozahodu
Sestava prebivalstva
Plemstvo in gradovi
Nastanek, delovanje in pomen deželnih stanov
Kmetje in vasi
Meščani in mesta
Značilnosti mestne uprave
Razvoj rudarstva in fužinarstva
Cerkvenoupravna organizacija
EVROPA IN SVET NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK
Uvod
Politične razmere v zahodni in srednji Evropi na prehodu iz srednjega v novi vek
Vzpon meščanstva
Založništvo
Manufakture
Evropejci odkrivajo in osvajajo svet
Razvoj znanosti intehnike
Portugalska odkritja
Španska odkritja
Najpomembnejša odkritja
Novi zemljevid sveta in delitev monopola nad novoosvojenimi deželami med Španci in Portugalci
Posledice evropskih posegov v čezmorske dežele
Posledice odkritij za evropo
Humanizem in renesansa
Renesansa umetnosti
Reformacijska gibanja v katoliški Evropi
Luteranstvo ali deželnoknežja smer reformacije
Kalvinizem
Vladarska smer reformacije (Anglikanstvo)
Plebejska smer reformacije - prekrščevalstvo in štiftarstvo
Razširjenost reformacije
Katoliška obnova in protireformacija
Kmečki upori
Vloga kmetov v gospodarstvu…
Nemška kmečka vojna in program upornih kmetov
Razširjenost kmečkih uporov
RAZSVETLJENSTVO IN FRANCOSKA REVOLUCIJA
Razsvetljenstvo
Merkantilizem in fiziokratizem
Razsvetljeni absolutizem
Habsburška monarhija
Razvojne prednosti Velike Britanije
Francija pred revolucijo
Potek revolucije v letih 1789 - 1791
Radikalizacija v letu 1792
Republika med leti 1792 - 1794
Termidor med leti 1794 - 1799
Francija od leta 1800 dalje
Napoleonove vojne
Celinska zapora
SLOVENCI V AVSTRO-OGRSKI
Začetek ustavne dobe in vzroki za uvedbo dualizma v habsburški monarhiji
Od čitalnic k taborom
Prodiranje modernega kapitalizma na Slovensko in gospodarsko-socialne posledice v drugi polovici 19. stoletja
Nastajanje slovenskega kapitala
Kriza slovenskega kmetijstva in izseljevanje
Slovenska društva, nastanek in delovanje slovenskih političnih strank
Zaostrovanje nacionalnih nasprotij v avstrijskem delu monarhije pred I. sv. vojno
OD ZDRUŽITVE ITALIJE IN NEMČIJE DO KONCA I. SVETOVNE VOJNE
Italijansko nacionalno gibanje v prvi polovici 19. stoletja
Poskus združitve Italije leta 1848
Združitev Italije v drugi polovici 19. stoletja
Nemško nacionalno vprašanje v letu 1848
Združevanje Nemčije 1864-1871
Spremenjeno razmerje sil v Evropi in težnje novih držav po kolonijah
Evropa pred Prvo svetovno vojno
Prva svetovna vojna
SLOVENCI MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
Uvod
Začetek vojne na slovenskih tleh
Nemški okupacijski sistem
Italijanski okupacijski sistem
Madžarski okupacijski sistem
Nastanek narodnega sveta in politika tradicionalnih strank
Ustanovitev protiimperialistične fronte
Narodnoosvobodilni odpor, osvobodilna fronta in politika komunistov
Ljubljana, stredišče narodnoosvobodilnega gibanja
Temeljne točke OF
Oborožene podtalne organizacije meščanskega tabora
Program meščanskih strank
Razdeljenost katoliške duhovščine in cerkve
Razmah osvobodilnega gibanja
Italijanska ofenziva
Jugoslavija v letu 1942
Dolomitska izjava in utrditev komunističnega vodstva
Kapitulacija Italije in njene posledice
Nastanek domobranstva
Odnos jugoslovanskega osvobodilnega gibanja
Razširitev NOG na vse slovensko ozemlje v letih 1944-1945
Partizansko šolstvo, zdravstvo in kultura
Razvoj ljudske oblasti in postopni komunistični prevzem oblasti
Zaostritev odnosov v meščanskem taboru
Mednarodno priznanje NOG
Zaključne operacije v Sloveniji konec vojne
Bilanca vojne, odpora in državljanskega spopada
SLOVENCI V PRVIH DVEH DESETLETJIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Slovenija ob koncu vojne
Obdobje administrativnega socializma in obnove
Politična organiziranost
Obračun z nasprotniki
Povojna opozicija
Notranja opozicija
Gospodarstvo
Obnova države
Nacionalizacija
Agrarna reforma
Obnova in razvoj industrije na Slovenskem
UNRRA
Industrializacija in elektrifikacija
Življenje v času administrativnega socializma
Zunanja politika - ohranitev samostojnosti
Spor z Informbirojem
Boj za meje
Začetek samoupravljanja
MIROVNA GIBANJA IN ORGANIZACIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
Uvod
Mirovno prizadevanje po drugi svetovni vojni
Posledice druge svetovne vojne in nov odnos do miru
Mirovna prizadevanja na političnih konferencah
Mirovna konferenca v Parizu
Oblikovanje mirovnih gibanj
Nič več vojne, a tudi ne miru
Bipolarnost - porok za mir ali pot v konflikt
Hladna vojna
Oboroževalna tekma med vzhodom in zahodom
Nastanek vojaških in gospodarskih zvez
Ustanovitev zveze NATO
Gospodarsko povezovanje zahoda - EGS
Gospodarsko in politično povezovanje držav vzhodnega bloka
Rešitev kriznih žarišč v Evropi
Reševanje nemškega vprašanja
Avstrijsko vprašanje
Tržaško vprašanje
Organizacija združenih narodov
Gibanje neuvrščenih
Dekolonizacija
Množična gibanja v podporo miru
Glasba kot upor mlade generacije proti obstoječemu stanju
Politika popuščanja napetosti
Konferenca o evropski varnosti in sodelovanju - KEVS
Boj proti rasizmu, skrajnemu nacionalizmu in drugim razlikam med ljudmi
Protesti proti rasni nestrpnosti
Protesti proti neonacizmu, nestrpnosti do tujcev in priseljencev
Emancipacija žensk
Boj za ohranitev ravnotežja v naravi