DEVETLETKA

PRIROCNIKI ZA MATURO

Matura 2016
Pretekle matureLEPOSLOVJE

E-KNJIGE

RAZPRODANI NASLOVI
NOVICE

O ZALOZBI

Spletna trgovinaKatalog nasih knjigKONTAKTZgodovina na maturi 2010
Boris Pavliha

Priročnik Zgodovina na maturi 2010 je zastarel.

Predlagamo vam, da si ogledate posodobljeno različico priročnika:

       Boris Pavliha
  Zgodovina na maturi 2018 Zgodovina na maturi 2018

Vsako leto prilagodimo izdaje naših najpopularnejših maturitetnih priročnikov temam na aktualni maturi in pri tem še posebej pozorno upoštevamo želje in pripombe predhodnih generacij.

Priročnik Zgodovina na maturi 2010, avtorja Borisa Pavliha, nazorno obdela in razloži teme, ki jih je republiška predmetna komisija določila za opravljanje mature iz predmeta zgodovina za šolsko leto 2009/10.

Vsaka tema je predstavljena skozi ključna, vsebinsko zaokrožena poglavja, avtor pa je ponekod dodal obširne uvode za lažje razumevanje snovi.

Izdaja 2010 je še dodatno dopolnjena s slikami in zemljevidi, da bo razumevanje snovi večje.

Tako je v priročniku zbrano gradivo, ki ga dijak spozna v štirih letih predmeta zgodovina in ga bo potreboval za opravljane mature.

Priročnik priporočamo vsem, ki ste za izbirni predmet opravljanja mature izbrali zgodovino!Tehnicni podatkiTehnicni podatki
Naslov:
Zgodovina na maturi 2010
Avtor:
Boris Pavliha
Oblikovanje oz. tehnična izvedba:
Enki d.o.o. in Peter Pavlin
Obseg:
A4 (210 x 297 mm), 262 strani
enobarvni tisk
Leto izida:
2009
Zbirka:
Priročniki, št. 42
Vrsta učnega gradiva:
priročnik za maturo
ISBN:
978-961-6287-69-2
Cena:
15,70 EUR
Dosegljivost:
Opuščen program; nekaj izvodov še v našem skladišču

 


Kazalo vsebine Kazalo vsebine
ZGODNJE VISOKE KULTURE
UVOD
ČAS IN PROSTOR NASTANKA PRVIH ZGODNJIH KULTUR
PRAZGODOVINSKA KULTURA
ZGODNJA VISOKA KULTURA
GOSPODARSTVO ZGODNJIH VISOKIH KULTUR
MEZOPOTAMIJA IN PALESTINA
EGIPT
FENICIJA
PALESTINA
INDIJA
KITAJSKA
ZAČETKI DRŽAVNEGA RAZVOJA
ZNAČILNOSTI DRŽAVNE ORGANIZACIJE V MEZOPOTAMIJI
SUMERSKE MESTNE DRŽAVICE
AKADSKA DRŽAVA
STAROBABILONSKO KRALJESTVO
ASIRSKO KRALJESTVO
NOVOBABILONSKA DRŽAVA
EGIPT
VOJSKA
SVEČENIKI
PALESTINA
INDIJA
KITAJSKA
FENICIJA
DRUŽBENA ZGRADBA IN VSAKDANJE ŽIVLJENJE
VSAKDANJE ŽIVLJENJE V EGIPTU
ZAČETEK IN RAZVOJ PISAVE
INDIJA
KITAJSKA
FENIČANSKI ČRKOPIS
KULTURNI DOSEŽKI VISOKIH KULTUR
ZNANJE EGIPČANOV
ZNANJE MEZOPOTAMCEV
TEHNIČNI DOSEŽKI V OBDOBJU ZGODNJIH CIVILIZACIJ
RAZVOJ, ZNAČILNOSTI IN POMEN PRAVA
GRADBENIŠTVO IN DRUGE UMETNOSTI
VERSKA MISEL ZGODNJIH CIVILIZACIJ
SLOVENSKO OZEMLJE V RIMSKI IN ZGODNJI SREDNEVEŠKI DOBI
POSTOPNO ŠIRJENJE RIMSKE OBLASTI V VZHODNOALPSKI IN PREDALPSKI PROSTOR
USTANOVITEV AQUILEIE
RIMSKA OSVAJANJA
RIMSKA UPRAVNA UREDITEV VZHODNOALPSKEGA IN PREDALPSKEGA PROSTORA
GOSPODARSKI RAZVOJ V RIMSKEM OBDOBJU
KMETIJSTVO
OBRT
RUDARSTVO
TRGOVINA
RAZVOJ CESTNEGA OMREŽJA
RIMSKI KULTURNI VPLIV
MATERIALNA KULTURA
PODEŽELSKA NASELJA
DUHOVNA KULTURA NA SLOVENSKEM
KRIZA RIMSKEGA IMPERIJA V POZNI ANTIKI JE ZAJELA TUDI NAŠE KRAJE
ZGODNJI SREDNI VEK
SLOVANI
NASELITEV SLOVANOV V VZHODNE ALPE
ODNOS SLOVANOV DO STAROSELCEV
NASTANEK KARANTANIJE
SAMOVA PLEMENSKA ZVEZA
POKRISTJANJEVANJE
KONEC KARANTANSKE SAMOSTOJNOSTI IN ZDRUŽITEV DANAŠNJEGA SLOVENSKEGA
ETNIČNEGA PROSTORA POD FRANKI
SPODNJA PANONIJA
SLOVENCI V SREDNJEVEŠKEM RIMSKO-NEMŠKEM CESARSTVU
NASTANEK RIMSKO-NEMŠKEGA CESARSTVA
OD KRAJIN DO DEŽEL
ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA OZEMLJA POD HABSBURŽANI
VZPON IN PADEC CELJSKIH GROFOV
KOLONIZACIJA
PREMIK SLOVENSKO-NEMŠKE NARODNOSTNE MEJE
BEG LJUDI PRED TURKI PROTI SZ
SPREMEMBE V KULTURNI PODOBI POKRAJINE
SESTAVA PREBIVALSTVA
PLEMSTVO IN GRADOVI
NASTANEK, DELOVANJE IN POMEN DEŽELNIH STANOV
KMETJE IN VASI
MEŠČANI IN MESTA
ZNAČILNOSTI MESTNE UPRAVE
RAZVOJ RUDARSTVA IN FUŽINARSTVA
CERKVENOUPRAVNA ORGANIZACIJA
EVROPA IN SVET NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK
UVOD
POLITIČNE RAZMERE V ZAHODNI IN SREDNJI EVROPI NA PREHODU IZ SREDNJEGA V NOVI VEK
VZPON MEŠČANSTVA
ZALOŽNIŠTVO
MANUFAKTURE
EVROPEJCI ODKRIVAJO IN OSVAJAJO SVET
RAZVOJ ZNANOSTI IN TEHNIKE
PORTUGALSKA ODKRITJA
ŠPANSKA ODKRITJA
NAJPOMEMBNEJŠA ODKRITJA
NOVI ZEMLJEVID SVETA IN DELITEV MONOPOLA NAD NOVOOSVOJENIMI DEŽELAMI MED ŠPANCI IN PORTUGALCI
POSLEDICE EVROPSKIH POSEGOV V ČEZMORSKE DEŽELE
POSLEDICE ODKRITIJ ZA EVROPO
HUMANIZEM IN RENESANSA
RENESANSA UMETNOSTI
REFORMACIJSKA GIBANJA V KATOLIŠKI EVROPI
LUTERANSTVO ALI DEŽELNOKNEŽJA SMER REFORMACIJE
KALVINIZEM
VLADARSKA SMER REFORMACIJE (ANGLIKANSTVO)
PLEBEJSKA SMER REFORMACIJE - PREKRŠČEVALSTVO IN ŠTIFTARSTVO
RAZŠIRJENOST REFORMACIJE
KATOLIŠKA OBNOVA IN PROTIREFORMACIJA
KMEČKI UPORI
VLOGA KMETOV V GOSPODARSTVU.
NEMŠKA KMEČKA VOJNA IN PROGRAM UPORNIH KMETOV
RAZŠIRJENOST KMEČKIH UPOROV
RAZSVETLJENSTVO IN FRANCOSKA REVOLUCIJA
RAZSVETLJENSTVO
MERKANTILIZEM IN FIZIOKRATIZEM
RAZSVETLJENI ABSOLUTIZEM
HABSBURŠKA MONARHIJA
RAZVOJNE PREDNOSTI VELIKE BRITANIJE
FRANCIJA PRED REVOLUCIJO
POTEK REVOLUCIJE V LETIH 1789 -1791
RADIKALIZACIJA V LETU 1792
REPUBLIKA MED LETI 1792 - 1794
TERMIDOR MED LETI 1794-1799
FRANCIJA OD LETA 1800 DALJE
NAPOLEONOVE VOJNE
CELINSKA ZAPORA
SLOVENCI V AVSTRO-OGRSKI
ZAČETEK USTAVNE DOBE IN VZROKI ZA UVEDBO DUALIZMA V HABSBURŠKI MONARHIJI
OD ČITALNIC K TABOROM
PRODIRANJE MODERNEGA KAPITALIZMA NA SLOVENSKO IN GOSPODARSKO-SOCIALNE
POSLEDICE V DRUGI POLOVICI 19. STOLETJA
NASTAJANJE SLOVENSKEGA KAPITALA
KRIZA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN IZSELJEVANJE
SLOVENSKA DRUŠTVA, NASTANEK IN DELOVANJE SLOVENSKIH POLITIČNIH STRANK
ZAOSTROVANJE NACIONALNIH NASPROTIJ V AVSTRIJSKEM DELU MONARHIJE PRED i. SV. VOJNO
BOLJŠEVIZEM, FAŠIZEM, NACIZEM
UVOD
ZAČETEK I. SVETOVNE VOJNE
BISTVENE ZNAČILNOSTI EVROPSKIH PARLAMENTARNIH DEMOKRACIJ
BOLJŠEVIKI IN OKTOBRSKA REVOLUCIJA LETA 1917
RAZCEP RUSKE SOCIALDEMOKRATSKE STRANKE
RUSIJA PRED I. SVETOVNO VOJNO
RUSIJA V I. SVETOVNI VOJNI
FEBRUARSKA BORŽUAZNO-DEMOKRATIČNA REVOLUCIJA
OKTOBRSKA REVOLUCIJA
SOVJETSKA ZVEZA MED OBEMA VOJNAMA
DRŽAVLJANSKA VOJNA
VOJNI KOMUNIZEM
NOVA EKONOMSKA POLITIKA
STALINOV VZPON NA OBLAST
FAŠIZEM V ITALIJI
NEMČIJA PO I. SVETOVNI VOJNI
WEIMARSKA REPUBLIKA
NEMČIJA V 30. LETIH
NEMŠKA ZUNANJA POLITIKA
JAPONSKA IN FAŠIZEM PO AZIJSKO
ZATON TOTALITARNIH GIBANJ
POVEČANJE PROTIFAŠISTIČNIH GIBANJ PRED 2. SVETOVNO VOJNO
ŠPANSKA DRŽAVLJANSKA VOJNA
POLITIČNI ZLOM FAŠIZMA IN NACIZMA MED DRUGO SVETOVNO VOJNO
POLJSKO VPRAŠANJE
ZAČELA SE JE II. SVETOVNA VOJNA
OBLIKOVANJE PROTIFAŠISTIČNE KOALICIJE
NEONACIZEM IN NEOFAŠIZEM V SODOBNI EVROPI
SLOVENCI V PRVI JUGOSLOVANSKI DRŽAVI
UVOD
NIŠKA DEKLARACIJA
ODLOČITEV SLOVENCEV ZA JUGOSLOVANSKO DRŽAVO
KRFSKA DEKLARACIJA
MAJNIŠKA DEKLARACIJA
NARODNI SVET ZA SLOVENIJO
ZDRUŽITEV V KRALJEVINO SRBOV, HRVATOV IN SLOVENCEV
BOJ SLOVENCEV ZA MEJE
MEJA Z AVSTRIJO
DOLOČANJE MEJA NA PARIŠKI MIROVNI KONFERENCI
SLOVENCI V NOVI DRŽAVI DO DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA
OD ZDRUŽITVE DO VIDOVDANSKE USTAVE
OBDOBJE PARLAMENTARNE DEMOKRACIJE
OBDOBJE DIKTATURE KRALJA ALEKSANDRA
SLOVENCI V DRUGI POLOVICI TRIDESETIH LET 20. STOLETJA
ŽIVLJENJE DELAVCEV
KONEC KRALJEVINE JUGOSLAVIJE
KULTURNI IN ZNANSTVENI TOKOVI
POLOŽAJ ZAMEJSKIH SLOVENCEV
SLOVENCI V ITALIJI
SLOVENCI V AVSTRIJI
SLOVENCI NA MADŽARSKEM
SLOVENCI V PRVIH DVEH DESETLETJIH PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
SLOVENIJA OB KONCU VOJNE
OBDOBJE ADMINISTRATIVNEGA SOCIALIZMA IN OBNOVE
POLITIČNA ORGANIZIRANOST
OBRAČUN Z NASPROTNIKI
POVOJNA OPOZICIJA
NOTRANJA OPOZICIJA
GOSPODARSTVO
OBNOVA DRŽAVE
NACIONALIZACIJA
AGRARNA REFORMA
OBNOVA IN RAZVOJ INDUSTRIJE NA SLOVENSKEM
UNRRA
INDUSTRIALIZACIJA IN ELEKTRIFIKACIJA
ŽIVLJENJE V ČASU ADMINISTRATIVNEGA SOCIALIZMA
ZUNANJA POLITIKA - OHRANITEV SAMOSTOJNOSTI
SPOR Z INFORMBIROJEM
BOJ ZA MEJE
ZAČETKI SAMOUPRAVLJANJA
MIROVNA GIBANJA IN ORGANIZACIJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
UVOD
MIROVNO PRIZADEVANJE PO DRUGI SVETOVNI VOJNI
POSLEDICE DRUGE SVETOVNE VOJNE IN NOV ODNOS DO MIRU
MIROVNA PRIZADEVANJA NA POLITIČNIH KONFERENCAH
MIROVNA KONFERENCA V PARIZU
OBLIKOVANJE MIROVNIH GIBANJ
NIČ VEČ VOJNE, A TUDI NE MIRU
BIPOLARNOST - POROK ZA MIR ALI POT V KONFLIKT
HLADNA VOJNA
OBOROŽEVALNA TEKMA MED VZHODOM IN ZAHODOM
NASTANEK VOJAŠKIH IN GOSPODARSKIH ZVEZ
USTANOVITEV ZVEZE NATO
GOSPODARSKO POVEZOVANJE ZAHODA - EGS
GOSPODARSKO IN POLITIČNO POVEZOVANJE DRŽAV VZHODNEGA BLOKA
REŠITEV KRIZNIH ŽARIŠČ V EVROPI
REŠEVANJE NEMŠKEGA VPRAŠANJA
AVSTRIJSKO VPRAŠANJE
TRŽAŠKO VPRAŠANJE
ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
GIBANJE NEUVRŠČENIH
DEKOLONIZACIJA
MNOŽIČNA GIBANJA V PODPORO MIRU
GLASBA KOT UPOR MLADE GENERACIJE PROTI OBSTOJEČEMU STANJU
POLITIKA POPUŠČANJA NAPETOSTI
KONFERENCA O EVROPSKI VARNOSTI IN SODELOVANJU - KEVS
BOJ PROTI RASIZMU, SKRAJNEMU NACIONALIZMU IN DRUGIM RAZLIKAM MED LJUDMI
PROTESTI PROTI RASNI NESTRPNOSTI
PROTESTI PROTI NEONACIZMU, NESTRPNOSTI DO TUJCEV IN PRISELJENCEV
EMANCIPACIJA ŽENSK
BOJ ZA OHRANITEV RAVNOTEŽJA V NARAVI